Кадровые документы Трудовые договора и контракты

Контракт на виконання обовязків

Скачать (MS Word, 88,9 Кб)

1. Загальні положення

1.1. За цим контрактом Спеціаліст зобов'язується виконувати обов'язки __________________ (зазначити посаду або узагальнену характеристику, уточнення обов'язків)
а Керівник зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Фахівця, виплачувати йому грошову винагороду і надавати соціально-побутові блага.
1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Фахівцем і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Керівником (адміністрацією) Підприємства, а у необхідних випадках також іншими працівниками Підприємства.
Основи законодавства про працю, Кодекс законів про працю поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом у частині, що йому не суперечить.
Зазначені нормативні акти не застосовуються у випадках, коли вони хоча й суперечать контрактові, але сторони у процесі дії останнього за обопільною згодою врегулюють свої взаємовідносини в інший спосіб.
Терміном "сторони" у контракті позначаються Керівник (репрезентоване ним Підприємство) і Фахівець.
1.3. Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників Підприємства у частині умов, що встановлюють права й обов'язки Фахівців стосовно згаданих підрозділів і працівників.
1.4. Фахівець підпорядковується безпосередньо Керівникові. Рішення Керівника, прийняті згідно з його компетенцією, обов'язкові для Фахівця.
1.5. Діяльність Фахівця має сприяти розвиткові Підприємства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.
1.6. У своїй діяльності Фахівець керується законодавством, іншими нормативними документами, що поширюють свою Дію на Підприємство.
1.7. Фахівець має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й уміння, який виявляють за таких самих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди.
1.8. Оцінка якості виконання Фахівцем своїх обов'язків за контрактом здійснюється Керівником.
1.9. На період відпустки або його відсутності з інших причин обов'язки Фахівця виконує особа, яку призначає Керівник.
1.10. _______________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


2. Функції і обов'язки фахівця

2.1. Фахівець виконує такі постійні функції і обов'язки;
Фахівець виконує також інші функції і обов'язки, що випливають із законодавства, інших нормативних документів, включно Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців.
2.2. Фахівець зобов'язується забезпечити проведення таких робіт (заходів):

______________________________ (зазначити роботи, заходи, мету, умови і термін їх проведення і досягнення)
2.3. Фахівець зобов'язується дотримувати таємницю Підприємства.
2.4. Керівник не має права вимагати від Фахівця виконання обов'язків (робіт), не обумовлених цим контрактом і документами, обов'язковими для Фахівця.
Додаткові обов'язки (понад передбачені контрактом) Фахівцеві можуть бути встановлені за погодженням сторін.
Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'язані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додатковою угодою.
Керівник має право своїм розпорядженням додатково покласти на Фахівця виконання обов'язків відсутнього працівника Підприємства того самого фаху (відпустка, хвороба тощо) на термін не більше як ________ міс. з оплатою у розмірі, встановленому для замінюваного працівника, якщо інші терміни і розміри оплати не будуть визначені сторонами додатковою угодою.
2.5. Керівник має право:
установлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки Фахівця, передбачені законодавством і цим контрактом;
установлювати обов'язки Фахівця, які хоча прямо й не передбачені законодавством і цим контрактом, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Фахівця стосовно підрозділів, служб, службових осіб, працівників Підприємства (у межах посадових обов'язків Фахівця);
зазначені обов'язки й положення можуть установлюватися посадовою інструкцією, нормативними і іншими документами, затверджуваними (видаваними) Керівником.
На вимогу Керівника Фахівець надає йому поточну інформацію про хід справ, що перебувають у віданні Фахівця.
2.6. Фахівець має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт (або здійснювати їх індивідуально), що не є предметом цього контракту. Оплата цих робіт провадиться окремо від винагороди за виконання обов'язків за контрактом.
2.7.____________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


3. Права і умови діяльності фахівця

3.1. Фахівець самостійно розв'язує всі питання, віднесені до його відання, якщо цим контрактом і обов'язковими документами не передбачено інше. 3.2. Фахівець має право:
Фахівець має право також розв'язувати інші питання, віднесені цим контрактом, обов'язковими документами до відання Фахівця.
3.3. Фахівцеві забезпечуються умови, необхідні для його продуктивної роботи.
__________________ (зазначити, при необхідності, конкретні умови забезпечення діяльності)
3.4._________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)

4. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення фахівця

4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Фахівцеві виплачується грошова винагорода, що містить у собі:
щомісячні виплати розміром ____________ грн.;
виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю;
одноразові виплати за виконання окремих завдань, обумовлених цим контрактом і додатковими угодами до нього.
4.2. Виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю проводяться
__________________ (зазначити період)
при умові повного і точного виконання фахівцем цього контракту розміром
___________________ (зазначити розмір і, при необхідності, умови й порядок виплати винагороди)
Оцінка якості роботи Фахівця і належні йому у зв'язку з високою якістю виконання обов'язків виплати проводяться за рішенням Керівника.
4.3. Одноразова винагорода Фахівцеві виплачується за _______________________________________ розміром ________________________грн.;

за ___________________________ у розмірі  ______________ грн.
4.4. Фахівцеві надається щорічна відпустка тривалістю _______________календарних днів із збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господарський рік.
Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначається сторонами.
4.5. Фахівець користується усіма видами соціально-культурних і інших благ і пільг, що надає Підприємство, або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпеченням дітей дошкільними установами, замовленнями тощо)
________________________ (зазначити, при необхідності, види, умови і порядок надання соціально-культурних і інших благ і пільг)
4.6. Підприємство сприяє Фахівцеві у поліпшенні його житлових умов.
________________ (зазначити, при необхідності, характер і термін поліпшення житлових умов - надання квартири, дачі, сприяння у придбанні кооперативної, державної квартири, будівництві будинку, виділенні кредиту з цією метою тощо)
4.7. Фахівець підлягає страхуванню. Види й умови страхування визначаються у відповідності до прийнятого на Підприємстві порядку.
__________________ (зазначити, при необхідності, види й умови страхування)
4.8. Фахівець користується усіма видами забезпечення по соціальному страхуванню (допомогами з тимчасової непрацездатності, допомогами з приводу народження дитини і т. ін.)
4.9.______________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


5. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок

5.1. У разі невиконання або неякісного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність згідно з законодавством і цим контрактом.
5.2. Фахівець не несе відповідальності за неналежне виконання контракту, що мало місце внаслідок невиконання Керівником своїх обов'язків за контрактом.
5.3. Дисциплінарні стягнення на Фахівця накладаються Керівником.
5.4. Фахівець відшкодовує збитки, завдані ним Підприємству, у розмірах і порядку, встановлених законодавством про працю.
5.5. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Фахівця до відповідальності, у тому числі дострокового звільнення з посади, лежить на Керівникові і Підприємстві.
5.6. Суперечки між сторонами розв'язуються порядком, установленим законодавством.
5.7.________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


6. Зміна і розірвання контракту

6.1. Після закінчення року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства і обгрунтовані пропозиції сторін ураховуються внесенням до контракту відповідних змін і доповнень.
6.2. Зміни й доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.
6.3. Цей контракт припиняється:
1) після закінчення терміну дії контракту;
2) за угодою сторін;
3) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених у пункті 6.4 цього контракту;
4) з ініціативи Фахівця до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених у пункті 6.5 цього контракту;
5) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про працю, крім тих, що не застосовуються відповідно до цього контракту;
6.4. Фахівця може бути звільнено з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Керівника до закінчення терміну його дії:
1) у разі систематичного невиконання Фахівцем без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;
2) у разі одноразового грубого порушення Фахівцем законодавства або обов'язків, передбачених контрактом, внаслідок чого для Підприємства настали значні негативні наслідки (завдано збитків, сплачено штрафи, потерпіла честь фірми тощо);
3) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації.
6.5. Фахівець може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:
1) у разі систематичного невиконання Керівником обов'язків за контрактом або прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію і права Фахівця і можуть призвести до несприятливих економічних результатів діяльності Підприємства;
2) у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом і з інших поважних причин. 6.5. Фахівець має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Керівника за ________ міс. (1-й варіант);
в інших випадках Фахівець на має права за своєю ініціативою розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. За порушення цього зобов'язання Фахівець сплачує Підприємству неустойку розміром винагороди за кількість повних місяців, що залишились до закінчення терміну дії контракту, визначеного цим контрактом для обчислення розміру вихідної допомоги, але не менше ________ грв. (2-й варіант) ______________________ (зазначити, при необхідності, інші заходи відповідальності: повернення раніше виданих позик,
 ______________________________________________________________________________ позбавлення інших благ і пільг)
6.6. При залишенні посади фахівцеві виплачується вихідна допомога розміром:
винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за підставами, передбаченими у підпунктах 1,2 пункту 6.3, пункту 6.5 цього контракту;
винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за всіма іншими підставами, передбаченими пунктом 6.4 цього контракту;
винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за всіма іншими підставами.
6.7. У випадку залишення Керівником посади з будь-яких підстав, цей контракт припиняє свою дію через 2 міс. після залишення посади Керівником.
Трудові стосунки Фахівця з Підприємством продовжуються, якщо новим Керівником у зазначений термін підтверджені умови цього контракту або з фахівцем укладено новий контракт.
Якщо контракт з Фахівцем розривається достроково за підставою, загаченою в першому абзаці цього пункту, йому виплачується вихідна допомога у розмірі винагороди за _____ ________міс.
6.8. Якщо розірвання контракту проводиться за підставами, передбаченими контрактом, але не встановлені законодавством, у трудовій книжці фахівця, як підстава для звільнення, зазначається пункт Основ законодавства про працю, за згодою сторін.
6.9. Розмір вихідної допомоги визначається на основі середньомісячної винагороди.
Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 суми усіх грошових виплат, нарахованих Фахівцеві у зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній рік перед залишенням посади повний календарний рік роботи.
Якщо Фахівець відпрацював до залишення, посади менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчислюється діленням суми усіх отриманих ним грошових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без урахування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).
6.10. При залишенні посади з будь-якої причини розрахунок з Фахівцем, виплата йому вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку проводяться не пізніше як через два тижні після визначення цих сум.
6.11._______________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


7. Термін дії і інші умови контракту

7.1. Цей контракт діє з   ''__'' ________ 20___ р.    до    ''__' ________ 20___ р.
7.2. З метою перевірки здатності виконання Фахівцем передбачених цим контрактом обов'язків установлюється випробування терміном ________ міс. з початку дії контракту.
У період випробування Фахівець виконує обов'язки за контрактом у повному обсязі.
Якщо Керівник визнає результати випробування незадовільними, він не пізніше 10 днів після закінчення строку випробування має право розірвати з Фахівцем цей контракт. При цьому Керівник не зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення.
Якщо у зазначений термін Керівник не використає своє право на розірвання контракту, фахівець вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.
7.3. Трудова книжка Фахівця зберігається і ведеться на Підприємстві.
7.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності умов цього контракту, крім випадків, коли:
сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього правила;
сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;
сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).
7.5. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на Підприємство, Статутом Підприємства і іншими документами, обов'язковими для сторін.
7.6._____________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)

8. Адреси сторін і інші відомості

8.1. Відомості про Підприємство:
повна назва ______________________.

адреса _____________________________.

телефон директора _______________________________.
розрахунковий рахунок № ______________________.
8.2. Відомості про Фахівця:
домашня адреса _____________________.

домашній телефон ______________________________.

робочий телефон _______________________.

паспорт-серія ___________________.

номер ___________________.

виданий "__''________ 19__р._____________  (зазначити орган, що видав паспорт)
підстави для пільг з оподаткування і інших пільг _____________________ (зазначити відомості про кількість дітей, утриманців і т. ін.)
8.4. Цей контракт складено у 2-х примірниках - по одному для кожної сторони.
8.5.___________________________ (зазначити, при необхідності, інші відомості, наприклад, перелік додатків до контракту, якщо вони наявні)Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.