Кадровые документы Должностные инструкции Коммуникации, связь

Начальник відділу електрозв’язку

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 55,7 Кб)

I. Загальні положення

 1. Начальник відділу електрозв’язку безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Начальник відділу електрозв’язку виконує вказівки ___.
 3. Начальник відділу електрозв’язку заміняє ___.
 4. Начальника відділу електрозв’язку заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження та накази органів управління;
  - методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються відділу електрозв’язку;
  - перспективи розвитку галузі та філіалу;
  - правила проектування, будівництва, експлуатації та ремонту технічних засобів;
  - організацію технічної експлуатації засобів електрозв’язку;
  - схеми організації зв’язку;
  - основні технічні характеристики, функціональні схеми технічних засобів, апаратури та іншого обладнання;
  - порядок приймання до експлуатації нових споруд електрозв’язку та споруд електрозв’язку після капітального ремонту;
  - досвід роботи передових вітчизняних та закордонних підприємств електрозв’язку;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
  - основи трудового законодавства.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

II. Завдання та обов'язки

 1. Організовує відповідно до існуючих правил та інструкцій технічну експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт засобів електрозв’язку (місцевого, міжміського, телеграфного, проводового мовлення).
 2. Забезпечує надійну та якісну роботу засобів електрозв’язку та виконання встановлених планових завдань.
 3. Здійснює контроль за правильною організацією експлуатації засобів електрозв’язку.
 4. Бере участь у перевірках експлуатаційної діяльності підрозділів.
 5. Бере участь у розробленні і реалізації планів розвитку та модернізації мереж електрозв’язку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв’язку України.
 6. Бере участь у розробленні завдань з проектування нових мереж електрозв’язку та з розширення та реконструкції існуючих.
 7. Очолює розроблення заходів, спрямованих на підвищення надійності роботи технічних засобів електрозв’язку, на поліпшення якості послуг електрозв’язку.
 8. Розслідує причини аварій та тривалих пошкоджень засобів електрозв’язку, розробляє заходи із запобігання їм.
 9. Організовує практичну допомогу підрозділам у проведенні складних робіт з технічного обслуговування та ремонту засобів електрозв’язку, в освоєнні нової апаратури та іншого обладнання електрозв’язку, в удосконаленні методів їх обслуговування.
 10. Аналізує показники виробничої діяльності відділу та вносить пропозиції для їх поліпшення.
 11. Забезпечує своєчасний та якісний розгляд скарг та заяв з питань роботи засобів електрозв’язку.
 12. Організовує роботи з удосконалення технічної експлуатації засобів електрозв’язку та автоматизації виробничих процесів.
 13. Забезпечує впровадження нової техніки та технології.
 14. Вносить пропозиції щодо наукових досліджень, пов’язаних з практичною діяльністю філіалу.
 15. Організовує роботу з проведення експлуатаційних випробувань обладнання нових зразків, готує висновки для їх застосування.
 16. Бере участь у розробленні генеральних та перспективних схем розвитку засобів електрозв’язку.
 17. Керує розробленням перспективних, річних та місячних планів технічної експлуатації засобів електрозв’язку та проводового мовлення.
 18. Організовує розроблення планів капітального та поточного ремонту технічних засобів електрозв’язку та проводового мовлення, контролює виконання цих планів.
 19. Бере участь в організації будівництва та реконструкції об’єктів електрозв’язку, у впровадженні їх в експлуатацію.
 20. Здійснює технічну експертизу проектів і пропозицій підприємств щодо застосування їх на мережах електрозв’язку.
 21. Бере участь у підготовці контрактів з підприємствами та організаціями.
 22. Розглядає раціоналізаторські пропозиції та винаходи, які стосуються організації експлуатації технічних засобів електрозв’язку, вносить пропозиції і робить висновки.
 23. Організовує та контролює облік технічних засобів.
 24. Організовує облік показників якості роботи технічних засобів, забезпечує підрозділи необхідною технічною документацією, вимірювальними приладами, запасними частинами, експлуатаційними матеріалами, інструкціями, посібниками, довідковими матеріалами.
 25. Бере участь у розробленні заходів з наукової організації праці.
 26. Організовує і бере участь у проведенні технічного навчання.
 27. Керує працівниками відділу, координує діяльність підрозділів з відповідних питань експлуатації засобів зв’язку.
 28. Взаємодіє з іншими підрозділами філіалу.
 29. Вносить пропозиції керівництву щодо призначення, звільнення та переміщення працівників відділу й встановлення посадових окладів, доплат і надбавок та накладання стягнень відповідно до чинного законодавства.

III. Права

Начальник відділу електрозв’язку має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Начальник відділу електрозв’язку несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.