Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Інженер-енергетик

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 51,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Інженер-енергетик належить до категорії керівників.
 2. Інженер-енергетик призначається і звільняється з займаної посади наказом директора.
 3. На посаду інженера-енергетика призначається особа яка має повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж роботи не менше 3 роки.
 4. Інженер-енергетик повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші керівні документи з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;
  - Правила і засоби контролю відповідності технічного стану обладнання вимогам безпечного ведення робіт;
  - Методи вивчення умов праці на робочих місцях;
  - Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
  - Організаційну структуру управління підприємством;
  - Організаційну роботи з техніки безпеки і теплотехніки;
  - Систему стандартів безпеки праці;
  - Методи та форми пропаганди інформації з теплотехніки;
  - Порядок і терміни подання звітності про виконання заходів з охорони праці і виробничої санітарії;
  - Норми і порядок забезпечення працівників спецодягом і терміни його експлуатації;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

II. Завдання та обов'язки

 1. Вивчає умови праці на робочих місцях.
 2. Організовує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування і енергосистем, безперервне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне додержання режиму енергозбереження та економії.
 3. Керує плануванням роботи електриків, розробкою графіків ремонту енергетичного устаткування і енергомереж, планів виробництва та споживання підприємством електроенергії, технологічного палива, пари, газу, води, стиснутого повітря, норм витрат і режимів споживання усіх видів енергії.
 4. Забезпечує підготовку заявок і необхідних розрахунків до них на:
  - придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних запчастин,
  - відпускання підприємству енергетичної та теплової енергії і приєднання додаткової потужності до енергозабезпечуючих підприємств,
  - розробку заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів, упровадження нової технології, яка забезпечує надійну та безпечну роботу енергоустановок,
  - підвищення продуктивності праці.
 5. Бере участь:
  - у розробці планів перспективного розвитку енергогосподарства, підвищення ефективності виробництва,
  - у підготовці пропозицій щодо реконструкцій, технічного переоснащення підприємства, упровадження засобів комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів,
  - у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем енергозабезпечення підприємств і його підрозділів.
 6. Забезпечує ведення технічного паспорту енергетичного господарства підприємства.
 7. Готує висновки на розроблені проекти, бере участь у випробуваннях та прийманні енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію.
 8. Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію заново збудованих об’єктів та змонтованого устаткування.
 9. Здійснює контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкцій з експлуатації енергоустановок і використання енергоустановок та мереж.
 10. Укладає договори зі сторонніми організаціями щодо забезпечення підприємства електроенергією, парою, водою та іншими видами енергії, контролює їх виконання.
 11. Організує збереження, облік наявності та використання енергоустаткування, що знаходиться на підприємстві, а також облік і аналіз витрат електроенергії та палива, техніко-економічних показників роботи енергогосподарства, аварій та їх причин.
 12. Керує працівниками відділу і підрозділами підприємства, які здійснюють енергетичне обслуговування виробництва.

III. Права

Інженер-енергетик має право:

 1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства.
 2. Перевіряти діяльність структурних підрозділів підприємства, які здійснюють енергетичне обслуговування підприємства.
 3. Брати участь у підготовці проектів, наказів, інструкцій, розпоряджень а також інших документів, пов’язаних з енергетичним обслуговуванням підприємства.
 4. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців необхідну інформацію.
 5. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства з питань, які належать до його компетенції.
 6. Взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства з питань діяльності енергетичного господарства.
 7. В межах своєї компетенції підписувати та візитувати за своїм підписом розпорядження по підприємству з питань енергетичного обслуговування виробництва.
 8. Здійснювати відключення від мережі електропостачання електричне, теплове та інше устаткування, яке знаходиться у незадовільному стані, а також при загрозі аварій та нещасних випадках.

IV. Відповідальність

Інженер-енергетик несе відповідальність:

 1. За якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.
 2. Нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.
 3. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
 4. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм законодавства Україна.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.