Кадровые документы Должностные инструкции Маркетинг, реклама, PR

Менеджер відділу маркетингових проектів

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 54,4 Кб)

I. Загальні положення

 1. Менеджер ВМП призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку Генерального директора Підприємства.
 2. Менеджер ВМП підкоряється безпосередньо начальникові ВМП.
 3. На посаду менеджера ВМП призначається особа, що має вищу освіту (економічну маркетинг, реклама).
 4. Менеджер ВМП повинен знати:
  - законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують підприємницьку, комерційну і рекламну діяльність;
  - основи ринкової економіки, підприємництва і ведення бізнесу;
  - кон'юнктуру ринку;
  - порядок ціноутворення і оподаткування;
  - теорію і практику менеджменту;
  - організацію рекламної справи;
  - засоби і носії реклами;
  - основи ділового адміністрування, маркетингу;
  - форми і методи ведення рекламних кампаній;
  - програмні засоби, використовувані Підприємством для забезпечення процесу надання послуг.
  - порядок розробки договорів і контрактів на організацію і проведення рекламних кампаній;
  - порядок розробки бізнес-планів і комерційних умов угод, договорів, контрактів;
  - основи організації діловодства;
  - сучасні засоби збору і обробки інформації;
  - принципи роботи засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
  - форми і методи роботи з персоналом, мотивації
  - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід ведення рекламної справи;
  - етику ділового спілкування;
  - основи соціології;
  - правила внутрішнього розпорядку Предпрятія і іншими інструкціями, що регламентують діяльність Підприємства;
  - правила і норми охорони праці, техніка безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
 5. У своїй діяльності менеджер по ВМП керується:
  - уставом Підприємства;
  - справжньою посадовою інструкцією;
  - Положенням про ВМП;
  - Правилами внутрішнього розпорядку Підприємства;
  - нормативними документами по питаннях виконуваної роботи;
  - методичними матеріалами;
  - приказами і розпорядженнями Генерального директора.
 6. Під час відсутності менеджера ВМП його обов'язки виконує особа, призначена в установленому порядку.
 7. Менеджер ВМП, як член трудового колективу, зобов'язаний:
  - сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, дотримувати трудову дисципліну, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації і безпосереднього керівника, використовувати весь робочий час для продуктивної праці;
  - якісно і в строк виконувати виробничі завдання і доручення;
  - підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, в службових і інших приміщеннях, дотримувати встановлений порядок зберігання документів і матеріальних цінностей;
  - ефективно використовувати персональні комп'ютери, оргтехніку і інше устаткування, економно і раціонально витрачати матеріали і енергію, інші матеріальні ресурси;
  - дотримувати принципи взаємин з адміністрацією (охороною) будівлі, в якій розташовуються офісні приміщення;
  - дотримувати норми, правила і інструкції по охороні праці, виробничу санітарію, правила протипожежної безпеки;
  - не використовувати для виступів і публікацій в засобах масової інформації відомостей, отриманих через службове положення, поширення яких може завдати шкоди Підприємству або його працівникам.

II. Завдання та обов'язки

 1. Робота з Клієнтом:
  - Організація і контроль проведення програм по марці.
  - вивчення бренду і його специфіки.
  - вивчення брифів по марці, що поступають від Клієнта.
  - коректування програм.
  - аналіз використовуваних каналів комунікації в ході програми.
  -рекомендації по оптимізації планованих і діючих програм.
  - Формування кошторисів по статтях витрат в ході реалізації програми.
  - залучення підрядчиків: ЗМІ, поліграфія, сувенірна продукція, зовнішня реклама, контент-провайдери і ін. Укладення договорів і розробка ТЗ для підрядчиків, контроль термінів і якості їх виконання.
  - планування можливих програм по марці.
  - ведення системи звітності по марці (форма, вміст, терміни).
  - орієнтация в ринковій ситуації (нові тенденції, конкурентна середа, можливі погрози).
  - Забезпечення чітко відлагодженої двосторонньої комунікації.
  - швидке реагування на потреби Клієнта.
  - Складання і своєчасна подача достовірних даних по запиту Клієнта.
  - контроль по своєчасній оплаті рахунків по Клієнтові.
  - контроль по документообігу (Бухгалтерські рахунки, Акти, Додатки, Доручення і так далі).
  - робота із запереченнями.
  - вирішення кризисних ситуацій.
 2. Робота з підрозділами і службами Підприємства:
  - організація відлагодженої комунікації між відділами.
  - адаптація отриманої від Клієнта інформації згідно вимогам кожного з відділів: терміни і форма подачі запитів.
  - Своєчасна постановка завдань відділам, які беруть участь в реалізації проекту Клієнта.
  - проведення додаткових консультаційно-інформаційних заходів щодо проекту Клієнта для кожного з відділів.
  - тотальний контроль (на всіх етапах) по виконанню поставлених завдань відділами.
  - синхронізація діяльності відділів в рамках поставлених завдань за програмою Клієнта.

III. Права

Менеджер ВМП мають право:

 1. Запрошувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань своєї діяльності.
 2. Приймати рішення в межах своєї компетенції.
 3. Подавати пропозиції по вдосконаленню і оптимізації своєї роботи і роботи Підприємства в цілому.
 4. Повідомляти безпосереднього керівника про всіх виявлених в процесі виконання своїх посадових обов'язків недоліках у виробничій діяльності Підприємства (його структурних підрозділів) і вносити пропозиції по їх усуненню.
 5. Запрошувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів служб Підприємства і фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 6. Приваблювати фахівців всіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення завдань, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає — то з дозволу керівництва).
 7. Вимагати від керівництва Підприємства сприяння у виконання ним його посадових обов'язків і прав.

IV. Відповідальність

Менеджер ВМП несе відповідальність за:

 1. Неналежного виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою інструкцією.
 2. Надання недостовірної інформації про процес реалізації проекту.
 3. Збереження документації і розголошування відомостей, що відносяться до переліку конфіденційної інформації.
 4. Правопорушення, здійснені в процесі здійснення своєї діяльності.
 5. Порушення внутрішнього розпорядку Підприємства.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.