Фінансовий директор

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 52,3 Кб)

I. Загальні положення

 1. Фінансовий директор призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора (керівника підприємства).
 2. Фінансовий директор безпосередньо підпорядковується директору (керівнику) підприємства.
 3. У своїй роботі фінансовий директор керується:
  - Конституцією України,
  - нормативно-правовими і законодавчими актами України,
  - Кодексом законів про працю,
  - посадовою інструкцією.
 4. На посаду фінансового директора може бути призначений працівник з вищою економічною освітою і стажем роботи у відповідній галузі не менше п’яти років.
 5. Фінансовий директор повинен знати:
  - організаційну структуру управління підприємством;
  - методи планування і організації фінансової діяльності підприємства;
  - порядок і форму фінансових розрахунків, бухгалтерський облік, прийняту звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок і терміни її складання;
  - фінансове законодавство;
  - вимоги і порядок оформлення фінансових документів підприємства;
  - критерії контролю фінансового і кредитного плану, плану реалізації продукції, плану по прибутках і інших фінансових показниках;
  - порядок розробки і затвердження планів фінансово - господарської діяльності підприємства;
  - методи зменшення витрат пов’язаних з невикористанням або неефективним використанням товарно-матеріальних цінностей;
  - методи підвищення рентабельності підприємства;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

II. Завдання та обов'язки

 1. Організовувати управлінський облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контролювати економне використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності підприємства.
 2. Формувати у відповідності із законодавством про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи з структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
 3. Забезпечувати раціональну організацію внутрішнього обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-розрахункових робіт і використання сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку та контролю.
 4. Формувати і своєчасно подавати керівництву повну і достовірну інформацію про діяльність підприємства, його майновий стан, прибутках і витратах, а також розробляти і здійснювати міроприємства, скеровані на укріплення фінансової дисципліни на підприємстві.
 5. Проводити економічний аналіз господарської діяльності підприємства на підставі даних управлінського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення необґрунтованих затрат, ефективного використання ресурсів підприємства.
 6. Формувати бюджет підприємства на підставі показників аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і контролювати виконання бюджету з метою раціонального використання фінансових ресурсів.
 7. Приймати заходи по накопиченню фінансових ресурсів підприємства для забезпечення його фінансової стійкості.
 8. Прийняття мір по упередженню недостач, незаконного використання грошей, товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства.
 9. Здійснення взаємодії з банками з питань розміщення вільних фінансових засобів на банківських депозитах(сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами.
 10. Забезпечувати контроль за:
  - законністю, своєчасністю і правильністю оформлення документів, складанням економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, роботи (послуг) розрахунках по заробітній платі працівників підприємства, правильним нарахуванням і перерахуванням платежів в держбюджет, внесків на державне соціальне страхування, переведенням коштів на фінансування капітальних вкладів;
  - погашенням у встановлені терміни заборгованості банкам по кредитах.
 11. Вводити заходи по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарських і інших витрат.
 12. Контролювати законність списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат.
 13. Забезпечувати зберігання бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у відповідному порядку в архів.
 14. Керувати працівниками фінансового відділу.
 15. Організовувати і контролювати роботу підзвітних структурних підрозділів.

III. Права

Фінансовий директор має право:

 1. отримувати від керівників структурних підрозділів і виконавців необхідну для роботи інформацію;
 2. видавати накази і розпорядження в межах своєї компетенції щодо фінансово-господарської діяльності підприємства;
 3. вносити вищестоящому керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.

IV. Відповідальність

Фінансовий директор несе відповідальність за:

 1. якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків;
 2. нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;
 3. роботу підпорядкованих підрозділів;
 4. дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 5. дотримання інструкцій і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.