Керуючий справами (соціальні послуги)

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 52,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Керуючий справами безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Керуючий справами виконує вказівки ___.
 3. Керуючий справами заміняє ___.
 4. Керуючого справами заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України;
  - акти законодавства України;
  - нормативно-методичні документи, які регламентують діяльність Міністерства та підвідомчих установ;
  - державну політику у відповідній сфері діяльності;
  - соціологію та психологію праці;
  - сучасні методи управління персоналом;
  - Кодекс законів про працю;
  - Закон України “Про державну службу”;
  - державну мову;
  - основи сучасної комп’ютерної технології оброблення інформації;
  - правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
  - правила охорони праці та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж державної служби за фахом на керівних посадах — не менше 2 років або стаж у відповідній сфері діяльності на керівних посадах — не менше 5 років.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує організаційно-господарське обслуговування діяльності Міністерства.
 2. Керує організацією діловодства, господарським, матеріально-технічним, автотранспортним та соціальним забезпеченням діяльності Міністерства.
 3. Контролює розроблення нормативно-інструктивних матеріалів з діловодства, удосконалення форм і методів опрацювання документів, упровадження комплексної автоматизації у діловодстві.
 4. Здійснює методичне керівництво і контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах, регіональних управліннях та підвідомчих установах, розроблення зведеної номенклатури справ, формування архіву управління і нагляд за станом формування і оформлення справ у структурних підрозділах, регіональних управліннях та підвідомчих установах.
 5. Керує формуванням планів засідань керівних органів, організує їх підготовку і проведення, контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівних органів та керівництва Міністерства, своєчасне розсилання їх адресатам.
 6. Бере участь в організаційно-технічній підготовці засідань, нарад, які проводить начальник управління, організовує підготовки для цього необхідних матеріалів, забезпечення їх магнітофонного запису, а у разі потреби і стенографування.
 7. Здійснює контроль за виконанням підрозділами управління рішень органів державної влади та керівництва Міністерства.
 8. Організовує роботу з листами, заявами і скаргами громадян.
 9. Організовує виконання машинописних, копіювально-розмножувальних робіт, підготовку і випуск службових телефонних довідників, забезпечення ними працівників центрального апарату, регіональних управлінь та підвідомчих установ.
 10. Контролює аналіз стану матеріально-технічної бази управління; розроблення та реалізацію заходів щодо її вдосконалення; матеріально-технічне забезпечення потреб управління.
 11. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем.
 12. Керує розробленням річних та перспективних планів, виконує функції замовника поточних ремонтів приміщень Міністерства.
 13. Забезпечує проведення робіт з благоустрою та озеленіння внутрішньої території.
 14. Організовує розміщення в готелях осіб, які прибувають до Міністерства на його запрошення, в окремих випадках забезпечення прибулих зворотніми квитками на міжміський транспорт.
 15. Розробляє і подає на затвердження керівництву Міністерства проекти кошторису адміністративно-господарських витрат, сприяє забезпеченню фінансування підпорядкованих організацій, бере участь у контролі за виконанням ними кошторисів адміністративно-господарських витрат та вживає заходів щодо усунення недоліків.
 16. Здійснює керівництво в межах наданих йому прав з використанням сучасних методів управління персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу структурних підрозділів; здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу).
 17. Забезпечує ефективну взаємодію Міністерства з підрозділами, регіональними управліннями та підвідомчими установами.
 18. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

III. Права

Керуючий справами має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Керуючий справами несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.