Начальник лабораторії з контролю виробництва

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 46,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Начальник лабораторії з контролю виробництва безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Начальник лабораторії з контролю виробництва виконує вказівки ___.
 3. Начальник лабораторії з контролю виробництва заміняє ___.
 4. Начальника лабораторії з контролю виробництва заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - нормативні і методичні матеріали з технічної підготовки виробництва;
  - технологічні процеси і режими виробництва;
  - устаткування лабораторії, принципи його роботи та правила експлуатації;
  - перспективи технічного розвитку підприємства;
  - методи та організацію проведення дослідних робіт;
  - стандарти, технічні умови, методики та інструкції з лабораторного контролю виробництва;
  - чинну систему державної атестації і сертифікації продукції;
  - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технології виробництва аналогічної продукції;
  - основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
  - основи трудового законодавства;
  - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

II. Завдання та обов'язки

 1. Організовує проведення хімічних аналізів, фізико-хімічних, механічних випробувань та інших досліджень з метою забезпечення лабораторного контролю відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції чинним стандартам, технічним умовам і вимогам екологічної безпеки.
 2. Очолює роботу з розроблення і впровадження у виробництво нових методів лабораторного контролю, а також удосконалення існуючих методів.
 3. Бере участь у випробуваннях нових і модифікованих зразків продукції, а також узгодженні технічної документації на цю продукцію з метою забезпечення умов для ефективного контролю її якості.
 4. Бере участь у роботі з підготовки продукції до державної атестації і сертифікації.
 5. Готує пропозиції з поліпшення організації робіт з контролю виробництва з метою скорочення затрат праці на їх проведення, а також удосконалення нормативно-технічної документації, яка установлює вимоги до якості продукції.
 6. Розроблює методики та інструкції з поточного контролю виробництва, у тому числі з експрес-аналізів на робочих місцях, здійснює контроль за правильним і точним їх виконанням працівниками лабораторії.
 7. Організовує нагляд за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне подання її на періодичну державну повірку.
 8. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування і робочих місць працівників лабораторії, їх відповідності вимогам норм охорони праці та вживає заходів щодо усунення існуючих недоліків.
 9. Організовує чітке ведення лабораторних журналів і своєчасне оформлення результатів аналізів та випробувань.
 10. Керує робітниками лабораторії.

III. Права

Начальник лабораторії з контролю виробництва має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.