Кадровые документы Должностные инструкции Транспорт, автобизнес

Директор із залiзничного транспорту

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 49,6 Кб)

I. Загальні положення

 1. Директор із залiзничного транспорту безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Директор із залiзничного транспорту виконує вказівки ___.
 3. Директор із залiзничного транспорту заміняє ___.
 4. Директора із залiзничного транспорту заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
  - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
  - перспективи розвитку виробництва;
  - правила технічної експлуатації залізничного транспорту;
  - основи технології гірничого виробництва;
  - досягнення науки й техніки, передовий досвід у галузі залізничного транспорту;
  - економіку та організацію виробництва, праці й управління;
  - основи цивільного і трудового законодавства;
  - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керує:
  - виконанням завдань з вантаження та перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів, поставленням їх споживачам;
  - розробленням та впровадженням заходів щодо удосконалення організації виробництва;
  - розробленням планів розвитку залізничного транспорту, збільшення пропускної і провізної спроможності перегонів і станцій, продуктивності локомотивоешелонів.
 2. Забезпечує:
  - виконання завдання щодо зростання продуктивності праці, зниження собівартості перевезень;
  - ефективне використання, монтаж, налагодження та ремонт залізничного транспорту, дотримання норм простою залізничних вагонів під завантаженням та розвантаженням;
  - створення безпечних і здорових умов праці в структурних підрозділах залізничного господарства.
 3. Організовує:
  - виконання заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, механізації допоміжних і ручних робіт;
  - цільові і комплексні перевірки виробничої і господарської діяльності вантажно-транспортних управлінь;
  - роботу щодо обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад у вантажно-транспортних управліннях.
 4. Бере участь:
  - у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва, планів впровадження передового досвіду й нової технології;
  - у розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв залізничних вагонів, підвищення продуктивності та подовження термінів служби транспортного обладнання, заходів щодо поліпшення умов праці, правил безпеки та промислової санітарії;
  - у розгляді та погоджуванні проектів виробничих підрозділів, що будуються і реконструюються;
  - в аналізі техніко-економічних показників роботи та результатів фінансово-господарської діяльності підприємств;
  - у визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах підлеглих дирекції виробничих підрозділів;
  - у розробленні заходів щодо економії матеріальних ресурсів;
  - у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору;
  - в розслідуванні аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їхнього усунення.
 5. Розглядає і погоджує подані вантажно-транспортним управлінням розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах.
 6. Контролює:
  - виконання графіків вантаження та перевезення вугілля, порід розкриву та інших вантажів;
  - дотримання безпеки руху;
  - забезпечення безперебійного і своєчасного обслуговування підприємства залізничним транспортом.
 7. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.
 8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

III. Права

Директор із залiзничного транспорту має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Директор із залiзничного транспорту несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.