Ick-group

Фінанси, банки, страхування

250–1000 співробітників

Фірма ТОВ «ІСК-ГРУП» ство­рена міждна­род­ним капіта­лом. Рішен­ня про по­чаток діяль­ності у сфері по­серед­ницт­ва та стра­хуван­ня бу­ло прий­ня­то на базі оцінки мож­ли­вос­тей роз­витку стра­хово­го рин­ку Ук­раїни. Прий­ма­ючи це до ува­ги, на по­чат­ку 2010 ро­ку фірма підпи­сала до­гово­ри з найбіль­ши­ми стра­хови­ми ком­паніями у сек­торі фінан­со­вого рин­ку Ук­раїни.

Зараз розміщених вакансій немає.

Нові вакансії цієї компанії ел. поштою