Театр моды при Доме творчества Голосеевского района

Сайт:

Зразкова модельно-хореографічна студія "Індустрія мо­ди"

Бу­дин­ку Ди­тячої і юнаць­кої твор­чості Го­лосіївсь­ко­го району

Ство­рений в лю­тому 2002 го­да в Бу­дин­ку твор­чості для дітей та юнацт­ва Го­лосіївсь­ко­го району.Керівник студії — Ка­тери­на Во­лоди­мирівна Хо­дорівсь­ка, ди­зай­нер одя­гу за фа­хом, керівник кон­курсів «Mi­ni Miss&Mi­ni Mis­ter Київ» (1998−2002), «Art Te­ena­ger», Все­ук­раїнсь­ко­го кон­курсу для мо­дельєрів «Зо­лота бджілка». Ро­бота К.Хо­дорівсь­кої з об­да­рова­ними діть­ми в га­лузі ест­рад­них жанрів схва­лена Міністром на­уки та освіти Ук­раїни, відзна­чена дип­ло­мами Київсь­кої об­ласної дер­жавної адміністрації та Го­лосіївсь­кої район­ної адміністрації; ав­тор нав­чаль­них прог­рам з ес­те­тич­но­го ви­хован­ня, за яки­ми пра­цює студія.

Ме­та ро­боти студії — роз­ви­нути ес­те­тич­ний смак ди­тини, ви­хова­ти цей смак на кра­щих взірцях мо­дель­но­го і хореографічного мис­тецт­в, до­помог­ти ди­тині бу­ти стиль­ною і аван­гард­ною. Здій­снен­ня про­ектів, син­те­тич­них за жан­ром, де ак­цент ста­вить­ся на кос­тюмі, який є сен­сом для мо­ди і обов’яз­ко­вим для ест­рад­но­го шоу.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте