Резюме от 18 апреля 2018 PRO

Окатый Вячеслав Анатольевич

Руководитель отдела, 15 000 грн

Полная занятость.

Дата рождения:
4 сентября 1971 (46 лет)
Город:
Днепр

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Главный инженер

с 10.2015 по наст. время (2 года 6 месяцев)
ЧП "Ричойл", Херсон (Масло-жировая промышленность)

Начальник производства

с 10.2013 по 06.2015 (1 год 8 месяцев)
ЧП "АТК-ДНЕПР", Соленое (Переработка семян масленичных культур)

- Организация и планирование производства.
- Увеличение объемов производства.
- Сокращение сроков и затрат на выпуск продукции.
- Организация, управление и контроль над работой всех технических служб.
- Планирование работы технических служб на основании планов производства, актуальных производственных мощностей.
- Обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования и систем обеспечения производства, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, обеспечение рациональной эксплуатации технологического оборудования.
- Контроль над рациональным использованием производственных и энергетических ресурсов.
- Обеспечение контроля качества выпускаемой продукции.
- Осуществление кадровой политики и построение системы работы с персоналом совместно с HR-отделом.
- Контроль за своевременным и правильным составлением и ведением технической и отчетной документации.
- Осуществлял руководство и успешно сертифицировли предприятие по стандарту GMP+ B2 (2010) Production of Feed Ingredients of the GMP+ ES scheme (based on GMP+ C6) of GMP+ International.

Инженер по охране труда, по совместительству менеджер по экологии

с 07.2012 по наст. время (5 лет 9 месяцев)
Предприятие с 100% иностранными инвестициями "Ист Болт Украина", (Производство хлебо-булочных изделий)

Здійснюю контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умови праці
Розроблюю проекти планів щодо поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров'я працівників
Вивчаю умови праці на робочих місцях, беру участь у впровадженні більш досконалих засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку з урахуванням специфіки виробництва, динаміки працездатності, періодичності фізіологічних функцій людини, а також рекомендацій науково-дослідних установ з організації праці з метою збереження здоров'я і працездатності людей, підвищення змістовності та привабливості праці
Беру участь у перевірці технічного стану устаткування, визначенні його відповідності вимогам безпечного ведення робіт, у разі потреби за встановленим порядком вживає заходів щодо припинення його експлуатації
Здійснюю контроль за роботою аспіраційних і вентиляційних систем, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв
Контролюю своєчасність випробувань, перевірок і правильну експлуатацію парових котлів, контрольної апаратури, кранів, підіймачів та іншого устаткування, додержання графіків замірів повітряного середовища, виробничого шуму, вібрації тощо, виконання наказів органів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за додержанням чинних правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці в процесі виробництва, а також у проектах нових виробничих об'єктів і тих, які реконструюються, беру участь у прийманні їх до експлуатації
Розробляю інструкції з охорони праці, програми навчання робітників, організую пропаганду і вивчення працівниками підприємства правил безпечних методів роботи, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.
Проводжу інструктаж (навчання) з питань охорони праці працівників підприємства, здійснюю організацію перевірки їх знань
Здійснюю постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту відповідно до вимог щодо охорони праці
Беру участь у складанні розділу колективного договору, який стосується питань поліпшення умов праці
Беру участь у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних або непрофесійних захворювань, вивчаю їх причини, аналізую ефективність запроваджених заходів щодо їх запобігання
Контролюю правильність складання заявок на спецодяг, спецхарчування, захисні пристрої тощо, своєчасність забезпечення робітників засобами індивідуального захисту.
Складаю звітність у строки і за формами, які встановлені органами статистики.
Безпосередньо беру участь в роботі з інспекторами державних контролюючих органів.

Начальник санитарной службы, по совместительству менеджер по экологии

с 06.2009 по 06.2012 (3 года)
Предприятие с 100% иностранными инвестициями "Ист Болт Украина", (Производство хлебобулочных изделий)

В рамках действующей на предприятии системы НАССР (Система качества и безопасности пищевых продуктов), строго требую выполнение требование программы GMP (Программа Хорошей производственной практики), а также требую выполнение требований этих программ от подчинённых мне сотрудников и всех работников предприятия.
Минимизирую воздействие на природную среду путем соблюдения принципов экономии природных и других ресурсов, а также минимизирую производственные и прочие отходы.
Обеспечиваю выполнение требований системы экологического менеджмента в соответствии с соответствующими нормативными документами предприятия, природоохранным законодательством Украины, а также международным стандартом ISO 14001
Предоставляю отчеты о функционировании системы экологического менеджмента, включая рекомендации по улучшению, для анализа высшему руководству;
Разрабатываю и внедряю мероприятия, направленные на выполнение
требований экологического законодательства по соблюдению стандартов и нормативов в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а также международным стандартом ISO 9001;
Создаю на предприятии эффективную систему экологической информации,
распространяемой на всех уровнях управления, провожу ознакомление работников предприятия с требованиями экологического законодательства
Участвую в разработке программ экологического обучения
Обеспечиваю соблюдение правил и норм экологической безопасности на предприятии
Руковожу деятельностью Санитарной службы предприятия, контролирую результаты ее работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в подчиненном подразделении.
Отвечаю за составление графика рабочего времени согласно законодательства по труду Украины.
Организовываю обучение и повышение квалификации подчиненных и обеспечиваю постоянное совершенствование подготовки персонала.
Определяю потребность в обучении, обеспечиваю проведение необходимых внутренних и внешних тренингов для персонала своего отдела.
Планирую работу отдела. Составляю бюджет отдела.
Работаю с поставщиками материалов и услуг, а при необходимости нахожу альтернативных поставщиков
Осуществляю прием, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей согласно, требований правил техники безопасности, охраны труда, программ безопасности НАССР и Food Security
Работаю с внешней аккредитованной компанией по борьбе с вредителями
Являюсь членом НАССР команды и тренинг команды
Являюсь членом команды внутренних аудиторов
Проверяю деятельность структурных подразделений предприятия на предмет соблюдения требований системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции, окружающей среды
Выпускаю распоряжения, веду переписку с другими организациями по вопросам, входящим в мою компетенцию
Вхожу в состав рабочих групп по подготовке и реализации конкретных проектов, участвую в разработке коллегиальных решений, направленных на достижение целей предприятия в области управления качеством и безопасностью пищевой продукции, окружающей среды.

Главный инженер

с 12.2007 по 06.2009 (1 год 6 месяцев)
ООО " Агрохимия", (Агропромышленность)

Обязанности:1.Организация бесперебойной работы вверенного технологического оборудования.
2.Обеспечение производства необходимыми запасными частями.
3.Разработка и контроль планов по ремонту оборудования.
4.Подготовка автомобильного парка к проведению технических осмотров.
5.Непосредственная работа с контрольно надзорными органами.
6.Ведение контрольно-ревизионной документации.
7.Ведение документации по охране труда.
8.Организация проведения ежегодных медицинских комиссий для работников предприятия.

Причина увольнения:Низкий уровень заработной платы.

Заместитель начальника цеха по производству

с 02.1996 по 12.2007 (11 лет 10 месяцев)
ОАО "Днепровский крохмало-паточный комбинат", (Пищевая промышленность)

1.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
1.1ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат»февр. 1996 - дек.2007
Должность:Инженер электронщик (февраль 1996 – октябрь 1997)
Обязанности:1.Организация и контроль выполнения плановых, текущих и аварийных ремонтов вверенного оборудования.
2.Подготовка документов для закупки необходимых запасных частей необходимых для проведения ремонтов.
ДолжностьОператор линии по производству обезвоженного глютена
(октябрь 1997 – январь 2000)
Обязанности:Ведение технологического процесса производства глютена кукурузного обезвоженного.
ДолжностьМастер смены (январь 2000 – июнь 2004)
Обязанности:Контроль технологического процесса производства глютена кукурузного сухого, корма кукурузного гранулированного, корма кукурузного сухого, экстракта кукурузного сгущенного, масла кукурузного нерафинированного. Ведение технологической документации. В подчинении 31 человек.
ДолжностьЗаместитель начальника цеха (июнь 2004 – декабрь 2007)
Обязанности:1.Организация технологического процесса производства глютена кукурузного сухого, корма кукурузного гранулированного, корма кукурузного сухого, экстракта кукурузного сгущенного, масла кукурузного нерафинированного.
2.Разработка технологической документации.
3.Разработка регламентов производства продукции.
4.Разработка инструкций (операционных, технологических, эксплуатационных, по охране труда).
5.Ведение учетной технологической документации.
6.Ведение отчетной химико-технологической документации.
7.Составление отчетов (месячных, квартальных, полугодовых, годовых) о количестве выпущенной готовой продукции.
8. Обучение и подготовка технологического персонала.
Причина увольнения:Отсутствие дальнейшего карьерного роста, низкий уровень заработной платы.


Образование

Харьковский аэрокосмический униврситет

Менеджента, Менеджмент организаций, Харьков

Высшее, с 09.2003 по 06.2005 (1 год 9 месяцев)

Харьковский авиационный мнститут

Авиадвигателестроительный, Инжинер электромеханик по робототехническим системам и комплексам, Харьков

Высшее, с 09.1988 по 02.1994 (5 лет 5 месяцев)


Дополнительное образование

  • AIB INTERNATIONAL (2010, 4-7 мая)
  • AIB INTERNATIONAL (2010, 8-12 ноября)
  • ASTRAIA (27 июля 2011, ISO 14001:2004, ISO 19011:2002)

Профессиональные навыки

  • Навыки работы с компьютером
    Опытный пользователь

Рекомендации

  • Вишняк Игорь Федорович
    Комерческий директор, ТОВ фирма "ТРИПЛЕКС", (0562)35-00-08, (0562)34-69-90, (0562)35-23-91

Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Резюме по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: