Резюме від 28 лютого 2017 PRO

Скоренко Тетяна Петрівна

Офіс-менеджер, 3 000 грн

Повна зайнятість.

Вік:
38 років
Місто:
Київ

Контактна інформація

Шукач вказав телефон, адресу та ел. пошту.

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

Інспектор – методист на кафедрі економіки підприємства

з 01.2010 по 08.2015 (5 років 7 місяців)
Приватний Вищий Навчальний Закла, Киев (Освіта)

- Методична допомога викладачам кафедри в роботі з формування навчальних та робочих програм
- Перевірка робочих та учбових програм
- Допомога викладачам в роботі над складенням РСО
- Робота з викладачами з підготовки дистанційних курсів
- Введення інформації про студентів до бази даних «система деканат»
- Розрахунок та заповнення карток з педнавантаження викладачів кафедри
- Формування папок з документацією
- Підготовка проектів наказів з практик, затвердження тем дипломних робіт та інш.
- Розподіл студентів по керівникам практик
- Допомога в введенні та відслідковування практик студентів (виробнича, педагогічна, переддипломна, наукова та інш.)
- Ведення журналу реєстрації практик
- Розподіл студентів за керівниками дипломних робіт
- Підготовка інформації студентам до захисту дипломних робіт
- Відслідковування студентів та ведення графіку написання ними дипломних робіт
- Ведення журналу реєстрації захисту дипломних робіт
- Обов'язки секретаря засідань кафедри
- Підготовка та ведення протоколів засідання кафедри
- Обов'язки секретаря атестаційної комісії
- Підготовка та ведення протоколів атестаційної комісії
- Формування стенду кафедри
- Підготовка та поповнення матеріалів до сайту МУФ
- Підготовка інформації про консультації викладачів кафедри
- Підготовка інформації з розкладу занять викладачів кафедри
- Координація викладачів з поточних питань
- Координація студентів з поточних питань
- Підготовка інформації про наукову діяльність викладачів кафедри
- Обробка та передача інформації викладачам кафедри та студентам про конференції, олімпіади тощо
- Підготовка актів на списання документації до архіву
- Підготовка та здача документів до архіву
- Підтримка зв'язку з завідувачем кафедри
- Виконання доручень керівництва МУФ

Лаборант (методист)

з 11.2004 по 10.2009 (4 роки 11 місяців)
деканат денної форми навчання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», Київ (Освіта)

- Оформляет студенческие билеты, зачетные книжки, учебные и личные карточки студентов.
- Ведет учет и оформление зачетных и экзаменационных ведомостей.
- Ведет учет успеваемости студентов и посещения ими занятий согласно информации, представленной кафедрами, а также итогов экзаменационной сессии.
- Выдает справки студентам.
- Вызывает и оповещает студентов и сотрудников факультета.
- Готовит и оформляет приказы по переводам, отчислению, восстановлению студентов, назначению стипендий и другие приказы.
- Оформляет протоколы стипендиальной комиссии.
- Ведет сбор документов для назначения социальной стипендии и социального пособия студентам-сиротам, инвалидам и другим категориям социально незащищенных студентов.
- Составляет выписки из учебных карточек для государственной аттестационной комиссии и оформляет приложения к дипломам.
- Готовит академические справки.
- Ведет делопроизводство деканата в соответствии с перечнем документов:
- копии приказов;
- экзаменационные и зачетные ведомости студентов;
- учебные и личные карточки студентов;
- книга учета контингента студентов;
- журнал учета выдачи справок;
- журнал учета академических справок и дипломов о незаконченном высшем образовании;
- книга учета студентов, окончивших университет, и регистрации выдачи дипломов;
- сводка движения контингента студентов;
- сводка об итогах экзаменационной сессии.
- Обеспечивает своевременный ввод данных в систему электронного документооборота "Деканат".

Лаборант І категорії (секретар)

з 11.2000 по 04.2002 (1 рік 5 місяців)
Інституті електрозварювання ім. Патона;, Київ (Багатопрофільний науково-дослідний інститут: фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі зварювання та споріднених технологій.)

- приймати та розглядати кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівництву;
- сортувати кореспонденцію за адресатами, ступенем терміновості та значущості для керівництва;
- приймати та передавати документи, кореспонденцію і особисті заяви на розглядання та підпис керівництву;
- передавати кореспонденцію, яка надійшла до компанії, структурним підрозділам, діяльності яких стосується тема вхідної інформації або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей;
- вести облік вхідної та вихідної кореспонденції, а також облік наказів, розпоряджень керівництва та інших локальних нормативних актів компанії;
- відправляти пошту та підтримувати контакти зі службами доставки;
- за дорученням керівництва готувати необхідні документи, матеріали та інформацію;
- за дорученням керівництва складати та відправляти листи, запити, інші документи;
- організовувати проведення телефонних та особистих переговорів керівництва компанії, нарад, планувань, інших зустрічей;
- записувати та передавати керівництву компанії інформацію про вхідні дзвінки та інші звернення, які надійшли за відсутності керівництва компанії;
- передавати і приймати інформацію за допомогою приймально-переговорних пристроїв, електронної пошти та мережі Інтернет; своєчасно доводити до відома керівництва компанії інформацію, отриману каналами зв'язку;
- приймати та передавати інформацію від керівництва співробітникам компанії та \ або третім особам;
- стежити за своєчасним поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, виконання яких контролюється особисто керівництвом;
- перевіряти грамотність та правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються керівництву, забезпечувати їх якісне редагування;
- здійснювати контроль за виконанням працівниками компанії виданих наказів та розпоряджень, а також за дотриманням термінів виконання вказівок і доручень керівництва компанії;
- роздруковувати та / або розмножувати за вказівкою керівництва компанії матеріали та / або інформацію;
- організовувати забезпечення робочого місця керівництва компанії необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям та створювати сприятливі умови, для ефективної роботи керівництва;
- виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівництво компанії та / або керівництво Департаменту (збирати необхідні матеріали, повідомляти учасників про час і місце проведення, порядок денний, проводити реєстрацію), вести і оформляти протоколи засідань і нарад;
- організовувати прийом відвідувачів керівництва компанії, виявляючи при цьому тактовність і увагу до них, сприяти оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників;
- виконувати інші доручення керівництва компанії.


Освіта

НТУУ «КПІ» - ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» (Київ)

Економіка підприємства, диплом, Киев
Незакінчена вища, з 09.2010 по 02.2015 (4 роки 5 місяців)

Особенности учебного процесса
• на установочных сессиях студенты получают задание, посещают практические занятия, семинары, тренинги и выполняют лабораторные работы, что обеспечивает качественное выполнение индивидуальных работ по учебным дисциплинам
• все индивидуальные задания сдаются дистанционно в течение семестра через Виртуальный Международный университет финансов
• сдача зачетов может осуществляться дистанционно по завершению изучения дисциплин еще до начала экзаменационной сессии
• во время экзаменационной сессии студенты сдают только экзамены и защищают курсовые работы

ЗАОЧНАЯ ФОРМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
→ удобство обучения
→ учебно-технологические преимущества
→ индивидуальность процесса обучения

Удобство обучения:
индивидуальный характер обучения с использованием интернет-технологий
самостоятельный выбор темпа и порядка изучения дисциплин в рамках учебного семестра
постоянная обратная связь с Университетом: преподавателями и методистами
доступность учебных материалов на протяжении всего периода обучения

Учебно-технологические преимущества:
четкая организация учебного процесса и четкий контроль за выполнением блочно-модульных задач согласно графика
удобное и объективное оценивание усвоенных знаний и индивидуальных работ

Индивидуальность процесса обучения
Каждый студент имеет персональную страницу в «Виртуальном Международном университете финансов», которая включает:
перечень дисциплин на учебный семестр
учебные материалы (лекции, электронные пособия, учебники, презентации, электронную библиотеку)
расписание выполнения заданий по каждой дисциплине
электронную зачетную книжку


Додаткова освіта

  • ТОВ Фінансово-економічний юридичний коледж (Рік закінчення 2002р., 1рік)
  • комерційний банк ПриватБанк (онлаін-практика) (Рік закінчення 2015р. 4 місяці)
  • Центр Інтегрованих Технологій Навчання «Перспектива ХХІ століття» (курси) (Рік закінчення 1998р. 3 місяці)

Професійні та інші навички

Навички роботи з комп’ютером
Впевнений користувач: MS Office (Exсel, Word), досвід роботи в мережі Інтернет (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) і електронною поштою.


Додаткова інформація

Загальний стаж - 14 років. Володію українською та російською мовами. Маю досвід роботи з персональним комп'ютером, офісною технікою, діловодством,робота з клиєнтами. Комунікабельна, відповідальна, пунктуальна. Маю Почесну Відзнаку Вченої Ради факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» за вагомий внесок в розвиток факультету, зміцнення його авторитету, виховання висококваліфікованих спеціалістів. Маю велике бажання працювати.


Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Усі схожі резюме


Резюме в категорії
Резюме за містами

Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: