Резюме від 28 лютого 2023Файл

Оксана

Начальник відділу

Вік:
41 рік
Місто:
Ромни

Контактна інформація

Шукач вказав телефон.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Завантажений файл

Файл містить ще 3 сторінки

Версія для швидкого перегляду

Це резюме розміщено у вигляді файлу. Ця версія для швидкого перегляду може бути гіршою за оригінал резюме.

Додаток 21
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 12 лютого 2020 р. № 98)

РЕЗЮМЕ

1. Прізвище Орлова
2. Ім’я Оксана
3. По батькові Сергіївна
4. Число, місяць, рік народження 26 травня 1982
5. Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України,
Паспорт МВ № 536181, найменування органу, що видав, Роменський МВ УДМС України в
(серія (у разі наявності)
Сумській області, дата видачі 23 серпня 2013 р.

6. Підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти
Галузь знань/ Серія та
Найменування Рік Рік
спеціальність/ Ступінь вищої освіти номер
закладу освіти вступу закінчення
спеціалізація диплома
Українська
академія Правознавство, Молодший СМ
1999 2002
банківської юрист спеціаліст № 21057187
справи
Національний 7.060.101
університет «Правознавство», МВ
2002 2004 Спеціаліст
внутрішніх господарчо- № 11516453
справ правова, юрист
7. Підтвердження рівня вільного володіння державною мовою
Серія та номер
Найменування документа Установа, що видала документ
документа
06-06-03.1235/18
Посвідчення Сумський державний університет
від 12.10.18 р.
8. Володіння іноземними мовами*
Рівень володіння та реквізити документа,
Мова
що його підтверджує (за наявності)
Англійська Зі словником
9. Відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на
відповідних посадах згідно з вимогами, визначеними в умовах проведення конкурсу
Кількість, в місяцях
Число, місяць, рік Найменування Короткий
Найменув
підприємства, опис досвід на
призначе ання досвід у
звільнення установи, посади
основних керівних
ння на сфері**
з посади організації функцій посадах***
посаду
Роменський місь- Провідний Прийом гро- 4р
19.03.03 12.09.07 кий відділ земе- спеціаліст - мадян по зе- 5 міс
льних ресурсів м. юрист мельних пи- 24 дні
Ромни Сумської таннях, візу-
області вання дого-
ворів, юри-
дичний суп-
ровід у су-
дах, ведення
та архівуван-
ня судових
справ, предс-
тавництво
інтересів від-
ділу в інших
установах,
підпр-вах,
організаціях,
тощо.
Прийом гро-
мадян по зе-
мельних пи-
таннях, візу-
вання дого-
ворів, юриди-
чний супро-
від у судах,
проставлення
Відділ оцінки
відмітки на
ринку земель та
державних
землеустрою
Провідний актах щодо
Управління зе- 10 міс
12.09.07 08.08.08 спеціаліст відумерлої
мельних ресур- 27 днів
(юрист) спадщини,
сів у м. Ромни
ведення та
Сумської облас-
архівування
ті
судових
справ, предс-
тавництво ін-
тересів відді-
лу в інших
установах,
підпр-вах,
організаціях,
тощо.
Виконання
Управління Дер- посадових
Провідний 1 рік
жкомзему у м. обов’язків
08.08.08 07.12.09 спеціаліст 3 міс
Ромни Сумської згідно поса-
(юрист) 29 днів
області. дової інст-
рукції
Виконання
Управління Дер- Головний посадових

жкомзему у м. спеціаліст - обов’язків
07.12.09 28.12.12 0 міс
Ромни Сумської юрисконсул згідно поса-
21 день
області ьт дової інст-
рукції
Відділ державно- Розгляд
го земельного звернень
кадастру Управ- фізичних та 2р
Головний
29.12.12 31.07.15 ління Держзе- юридичних 7 міс
спеціаліст
магенства у Роме- осіб по зе- 2 дні
нському райо ні мельних пи-
Сумської області таннях, пре-
дставництво
інтересів
відділу у
судах, систе-
матизація су-
дових справ,
здійснення
контролю
щодо додер-
жання стро-
ків розгляду
звернень гр-
омадян у
програмі
ДОК проф,
затвердження
планів робіт
відділу,
тощо.
Відділ держав-
ного земельного Виконання
Кадастру Управ- посадових
ління Держзе- Головний обов’язків 4 міс
31.07.15 09.12.15
магенства у Ро- спеціаліст згідно поса- 9 днів
менському рай- дової інст-
оні Сумської рукції
області
Відділ держав-
ного земельного Виконання
Кадастру Управ- Головний посадових
ління Держзем- спеціаліст – обов’язків
09.12.15 01.01.16 23 дні
агенства у Ро- юрисконсул згідно поса-
менському рай- ьт дової інст-
оні Сумської рукції
області
Юридичний
Виконання
сектор Управ-
посадових
ління Держгео- 1 рік
Головний обов’язків
01.01.16 10.01.17 кадастру у 0 міс
спеціаліст згідно поса-
Роменському 9 днів
дової інст-
районі Сумської
рукції
області
Укладала
передбачені
законом та
статутом
підприємства
види догово-
рів, здійсню-
Комунальне
вала коорди-
підприємство
на цію робо-
23.08.17 11.09.17 «Архітектурно- Директор 19 днів
ти праців-
планувальне
ників бюро,
бюро»
звітувала
перед Роме-
нською мі-
ською радою
про прове-
дену роботу,
почала про-
водити
інвентаризаці
ю рекламних
засобів, ощо.
Брала участь
у розробці
проектів рі-
шень, розпо-
ряджень та
організаційно
-методичних
документів,
проводила
загальну
організацію і
контроль за
дотриманням
фізичними та
юридичними
особами бла-
гоустрою те-
риторії міста,
складала про-
токоли про
адміністрати
вні правопо-
Сектор
рушення
контролю за
по ст. 152
благоустроєм
КУпАП,
відділу
розглядала
благоустрою та
Головний пропозиції,
санітарної 0р
спеціаліст, заяви та ска-
12.09.17 12.12.17 очистки 3 міс
інспектор з рги грома-
Управління 0 днів
благоустрою дян, вела
житлово-
прийом гро-
комунального
мадян з осо-
господарства
бистих пи-
Роменської
тань, що на-
міської ради
лежали до
моєї компе-
тенції, орга-
нізовувала та
контролювал
а виконання
заходів по
підготовці
міста до свят,
розробляла
проекти
відповідних
рішень згідно
з чинним
законодавств
ом, викону-
вала за дору-
ченням на-
чальника зав-
дання, отри-
мані від орга-
нів виконав-
чої влади ви-
щого рівня,
готувала ке-
рівництву
доповідні
записки, ви-
конувала ін-
ші вказівки
та розпоряд-
ження нача-
льника в ме-
жах компе-
тенції, а та-
кож здійсню-
вала інші
функції, що
випливали з
покладених
на відділ та
управління
завдань.
Сектор контро-
лю за благоус-
троєм відділу Виконання
благоустрою та посадових

санітарної очис- Головний обов’язків
12.12.17 03.09.18 8 міс
тки Управління спеціаліст згідно по-
22 дня
житлово-кому- садової ін-
нального госпо- струкції
дарства Ромен-
ської міської ради
Відділ благоу-
Виконання
строю території
посадових 2р
місту Управління
Головний обов’язків
03.09.18 30.03.21 житлово- кому- 6 міс
спеціаліст згідно поса-
нального госпо- 27 днів
дової інс-
дарства Ромен-
трукції.
ської міської ради
Розгляд
звернень
фізичних та
юридичних
осіб, керів-
ників навча-
льних закла-
Централізована
дів, представ-
бухгалтерія
ництво інте- 0р
відділу освіти Юрискон-
01.04.21 05.05.21 ресів відділу 1 міс
Роменськоїмісько сульт
у судах, веде- 3 дня
ї ради Сумської
ння договір-
області
ної та кадро-
вої роботи,
виконання
інших обов’-
язків згідно з
посадовою
інструкцією.
19 р
Загальний досвід 19 днів
4 міс
4 дня
10. Додатково повідомляю дані про таких близьких осіб (дружина, чоловік, батько, мати, рідні
брати та сестри, діти, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка)****.
Прізвище, ім’я
Ступінь родинного Рік і місце Місце роботи,
та Громадянство
зв’язку народження посада
по батькові
Відділ
містобудуванн
я та
архітектури
виконавчого
Орлов Євгеній комітету
Чоловік 02.03.80 України
Борисович Роменської
міської ради,
завідувач
сектору
містобудівного
кадастру
Орлов Максим
Син 11.06.05
Євгенійович
Орлов Нікіта
Син 23.01.11
Євгенійович

11. Інформація про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, за минулий рік (для кандидатів на зайняття посад державної
служби категорії “А”)*****:
https://public.nazk.gov.ua/documents/150f6740-4e01-4fae-8bd9-dbee59f7e96a

12. Додаткова інформація ******:

12.06.08 р. присвоєно 12 ранг державного службовця (присяга),__________
01.05.2016 р. присвоєно 9 ранг категорії «В»,__________
12.09.17 р. присвоєно 13 ранг посадової особи органу місцевого самоврядування в межах 6 категорії.
У 2016 році проводила стажування в Роменському управлінні юстиції.__________
У 2017, 2018, 2019 роках успішно пройшла щорічне оцінювання.
На даний час присвоєного 12 ранг посадової особи органу місцевого самоврядування в межах 6
категорії.

* Обов’язково заповнюється для посад державної служби категорії “А”.
** Зазначається інформація про кількість часу, відпрацьованого у відповідній сфері, визначеній в
умовах конкурсу, в місяцях.
*** Зазначається інформація про кількість часу, відпрацьованого на керівних посадах, в місяцях.
**** Заповнюється для посад державної служби категорії “А” відповідно до законодавства.
***** У разі заповнення резюме через Єдиний портал вакансій державної служби або з
використанням комп’ютерної техніки зазначається посилання на відповідну декларацію, розміщену в
Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.
****** Може зазначатися додаткова інформація, яка підтверджує відповідність вимогам, зокрема
знання, уміння, навички особи, відомості про професійний розвиток, наукові публікації, членство в
організаціях.

{Порядок доповнено додатком 21 згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019; в редакції
Постанови КМ № 844 від 25.09.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 888 від
28.10.2019; в редакції Постанови КМ № 98 від 12.02.2020}

Кандидати за містами

Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: