Вживання російської небезпечне

Чому ми так вважаємо
Перейти на українську

Резюме от 9 марта 2023

Юлия

Спеціаліст з обліку, 10 000 грн

Занятость:
Полная занятость.
Возраст:
43 года
Город:
Никополь

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Руководитель отделения

с 06.2005 по 03.2021 (15 лет 9 месяцев)
ПАО ПРИВАТБАНК, Никополь (Фінанси, банки, страхування)

Руководство подразделением, обучение и контроль за работой сотрудников . Привлечение и обслуживание юр. и физ. лиц.


Образование

Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности

Финансы, Никополь
Высшее, с 2002 по 2005 (2 года 8 месяцев)


Знание языков

Украинский — свободно


Дополнительная информация

Персональні
дані
:

ПІБ:СолошенкоЮлі яАнат олії
вна
Датанародження: 20.08.
1980
Адреса:м.Ні кополь,вул.50рокі вНЗФ, б.
2/3,
кв.54
Дніпропетровськаобл. ,Україна.
Телeфони: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
Email:
jul
ij
a.soloshenko2015@gmai l
.com

Ключоваі
нформаці
я:

• 15-рі
чнийдосвідроботиунапрямкуроздрі бноготакорпорат ивног обізнесу
убанківські
йсфері;
• Практичнінавичкизпошу ку,
адапт аці
ї,навчаннятамот иваці їперсоналу ;
• умінняоргані
зовуватитааналізувативиробничі процеси;
• навичкиробот изведенняпереговорівт аукладаннядог оворі вз
корпоративнимиклієнтаминавесьспект рбанківськихпослу г;
• умінняпоєднуватиусобіякостідосвідченогокерівникат аспеці алі
стаз
продажу ;
• умінняшвидкот аадекватнореагуватиускладнихт аконфлі кт них
ситуаці
ях;
• умінняадаптуватисядозмінтапрацюват иурежимі постійнихі нновацій.

Досві
дробот и:
2020- 2021–декрет наві дпустка.
2018- 2020–кері вникві дділенняПАТ КБ« Приват Банк».
2015- 2018–декрет наві дпустка.
2008- 2015– кері вникві дділенняпрові днийменеджерзобслу г
ову вання
фізичнихт аюридичнихосі буПАТ КБ« Приват Банк» .
Фу нкціональні обов’ язки:
Навчання спі вробі т ників т а конт роль за виконанням обов’ язків.
Дот риманняплановихнормат иві в.
Розширення клі єнт ської бази корпорат ивних клі єнтів. Відкрит тя т а
су провід раху нків клі єнтів.Кредит ування,збі р доку ментів,пі дготовка
дог оворі в,супровіду год.
Розширення мережі POS- термі налів, наповнення ї х додат ковими
фу нкціями ( кредит у ванняфі зичнихосі б" Оплат ачаст инами" ," Мит тєва
розст рочка"т ощо) .
Робот аіззалу ченнянаобслу г ованняОСББ,кредит уваннязадержавною
прог рамою компенсаці їчаст ини кредит у( утеплення т а част кова
модерні зація будинкі вт а прибу динкових т ериторій).Повний аналі з
резу льтат ивностіробот ивсі хнапрямкі ввиконанняплановихпоказникі в.
2008–2008–менеджерзбанкі вського обслу говуванняфі зичних осі б,
бізнесу" Іпотечнекридит ування"уПАТ КБ« Приват Банк».
Фу нкціональні обов’ язки:
Залу ченняклі єнт і
вдо кредит ування, обробкаі нформаці їзку півлі
-продажу
неру хомост ів мі ст і.Робот а з рі єлторськими аг енці
ями ,оці нка
неру хомост і,співпрацяз нот аріусами.Пі дг отовкакредит нихдог оворів,
супрові ду год до ї х завершення.Подальший конт роль за у годами,
перест раху вання,пі дг отовкадоку мент і
вуразінаст анняст раховоїподі ї
.
Конт рользасвоєчасним пог ашенням щомі сячнихплат ежівзкредит них
угод.
2006–2008–менеджерзобслу г
овуванняфі зичнихосі б,економістуПАТ
КБ« Приват Банк» .
Фу нкціональні обов’ язки:
Обслу говуванняфі зичнихосі б.Продаж банкі вськихпроду ктів,
роботаз
клієнтопот оком.Залу ченняновихклі єнті
в, робот азклієнт ськоюбазою.
Впровадженняновихбанкі вськихпродукт і
в.
2005–2006–касир- операці оні
ствПАТКБ« Приват Банк».
Фу нкціональні обов’ язки:
Обслу говуванняфі зичнихт аюридичнихклі єнт і
вукасі ві
дді лення,
прийом
плат ежівт авиру чки, обмінвалют ,і
нкасація.
2002–2005–менеджер- експертзоці нкикошт овнихмет алів.ЛомбардПП
"Гема" .
Фу нкціональні обов’ язки:
Залу чення, обслугову ванняфі зичнихосіб.Оці нка,прийомпі дзаставу
кошт овнихмет алів.Оформленнякредит ниху г од.Ведення розраху нково-
касовоїкниг ит аіншийоблі ккошт овностей.
1998–2002–реалі зат орпродовольчихт оварі в.
Фу нкціональні обов’ язки:
Обслу говуванняпоку пців,продажпродовольчихт оварів,ведення
обліковоїдоку мент ації.

Освіта:
вища
2002–2005–Державнийі нстит
утпідготовкит аперепі
дгот
овкикадрі
в
промисловості,
дипломспеці алі
ста:
економі стзфінансі
в.
1997–1999–Криворі зькийкомерційнийт ехні
кум,молодшийспеці
алі
ст:
т
оварознавецькомерційної
діяльності
.

Володі
ннямовами: _
- російська–високий;
- українська–високий;
- англійська–зісловником.

Особистісніякост і
:
• ві
дпові дальні сть;
• вмі нняпрацюват иукоманді;
• наполег ливіст ь;
• високийрі веньсамоорг ані
зації
;
• адапт ивністьдоновихробочиху мов;
• кому нікабельні сть;
• любовдосаморозвит ку
;
• стресост і
йкіст ь;
• цілеспрямовані сть;
• пункт уальність;
• опт имістичнест авленнядожиття.

Додат
кові
дані
:

-досві
дченийкорист
увачПК
-воді
йськепосві
дченнякат
егорі
їB,особист
ийавт
омобі
ль


Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: