Кадрові документи Трудові договори і контракти

Контракт на організацію і ведення бухгалтерського обліку у товаристві

Завантажити (MS Word, 216 Кб)

Генеральний директор господарського товариства ___________________________________________________________________ (зазначити вид і назву товариства, прізвище, ім'я та по батькові генерального директора)
який називається далі "Генеральний директор", що діє на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і головний бухгалтер товариства _______________________________________________________________ (зазначити прізвище, ім'я та по батькові), який називається далі "Головний бухгалтер", з другої сторони, уклали цей контракт про таке.


І. Загальні положення

1.1. За цим контрактом Головний бухгалтер зобов'язується особистими діями і силами бухгалтерії, що ним формується, здійснювати бухгалтерський облік у Товаристві, а Генеральний директор зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Головного бухгалтера, виплачувати йому грошову винагороду і надавати соціально-побутові блага.
1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Головним бухгалтером і Товариством, які з боку останнього реалізуються Генеральним директором (адміністрацією) Товариства, а в необхідних випадках також іншими працівниками Товариства.
Основи законодавства про працю, Кодекс законів про працю, інші нормативні акти, що регулюють трудові стосунки державних підприємств з їхніми працівниками, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом у частині, що йому не суперечить.
Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, коли вони хоча й не суперечать контрактові, але сторони у процесі дій останнього за обопільною згодою врегулюють свої взаємовідносини в інший спосіб.
Терміном "сторони" у контракті позначено Генерального директора (представлене ним Товариство) і Головного бухгалтера.
1.3. Умови контракту поширюють свою дію на працівників бухгалтерії в частині, що визначає їх права і обов'язки стосовно Головного бухгалтера, Генерального директора і Товариства.
Головний бухгалтер забезпечує виконання працівниками бухгалтерії згаданих умов внесенням відповідних положень до трудових договорів з працівниками.
Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників Товариства у частині умов, що встановлюють права і обов'язки Головного бухгалтера (бухгалтерії) стосовно підрозділів і працівників, крім випадків, коли згадані умови не відповідають положенням контрактів, укладених Генеральним директором з відповідними підрозділами (їх керівниками) і працівниками.
1.4. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Генеральному директорові (службовій особі, що виконує його обов'язки).
1.5. Рішення Генерального директора, прийняті згідно з його компетенцією, обов'язкові для Головного бухгалтера.
Згідно із законодавством у випадках, коли розпорядження Генерального директора, на думку Головного бухгалтера, не відповідають поширеним на підприємство законодавству і правилам приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, матеріальних та інших цінностей, він, не виконуючи розпорядження, у письмовій формі звертає увагу Генерального директора на незаконність даного ним розпорядження При отриманні від Генерального директора письмового розпорядження, Головний бухгалтер виконує його.
Уся повнота відповідальності за згадане розпорядження, у випадку визнання його незаконним, лягає на Генерального директора.
1.6. Генеральний директор не має права втручатися до оперативно-розпорядчої діяльності Головного бухгалтера.
1.7. Діяльність Головного бухгалтера і бухгалтерії повинна сприяти розвиткові Товариства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.
1.8. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечити ведення бухгалтерського обліку у такий спосіб, щоб не створювати необгрунтованих обмежень для високоприбуткової господарської, підприємницької діяльності Товариства.
Необгрунтованими є такі обмеження, які не передбачені обов'язковими для Товариства законодавчими і іншими актами, або хоча й передбачені такими актами, але з законодавства, Статуту Товариства і цього контракту випливає, що Товариство має право не дотримувати згаданих обмежень, а діяти в інший, сприятливіший для Товариства, спосіб.
1.9. У своїй діяльності Головний бухгалтер керується законодавством, іншими нормативними документами, що поширюють свою дію на Товариство.
Нормативні акти і правила по бухгалтерському облікові, які не мають обов'язкової сили для Товариства, можуть застосовуватися Головним бухгалтером лише у тому випадку, коли вони сприяють розвиткові Товариства.
1.10. Головний бухгалтер має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й уміння, який виявляють за таких самих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди.
1.11. Оцінка якості виконання Головним бухгалтером своїх обов'язків за контрактом здійснюється Генеральним директором.
1.12. На період відпустки Головного бухгалтера або його відсутності з інших причин обов'язки Головного бухгалтера виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і правами Головного бухгалтера, якщо останнім не встановлюється інше.
1.13.__________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


2. Функції і обов'язки головного бухгалтера

2.1. Головний бухгалтер забезпечує організацію і ведення бухгалтерського обліку, а також контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів у Товаристві.
2.2. Головний бухгалтер виконує такі постійні функції і обов'язки:

 •  керівництво колективом бухгалтерії Товариства;
 • бухгалтерський облік статутного фонду Товариства, вкладів його учасників і облік доходів (дивідендів, відсотків) по цих вкладах;
 • здійснення контролю за станом вкладів Товариства в інших спільних підприємствах, акціонерних товариствах і організаціях, а також за надходженням до Товариства доходів по цих кладах, акціях і облігаціях;
 • повний облік грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському облікові операцій, пов'язаних з їх рухом;
 • вірогідний облік витрат на виробництво і обіг, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних, науково-дослідних та інших робіт, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;
 •  точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства згідно з установленими правилами;
 • правильне нарахування і своєчасне перерахування податків і платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень;
 •  повернення в установлені терміни заборгованості банкам за позиками;
 •  відрахування коштів до фондів, утворюваних у Товаристві;
 • участь у роботі юридичної служби Товариства по оформленню матеріалів по нестачах і розкраданнях грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і контроль за переданням у належних випадках цих матеріалів до судових і слідчих органів;
 • перевірка організації бухгалтерського обліку і звітності у філіях, на дочірніх підприємствах і в інших підрозділах Товариства, що виділені на окремий баланс;
 • своєчасний інструктаж працівників бухгалтерії, інших зацікавлених працівників Товариства і його підрозділів з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;
 • складання вірогідних бухгалтерських звітів і балансів, іншої бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, надання її на розгляд Генеральному
 • директорові у визначений ним термін, а після розгляду і підписання - також загальним зборам Товариства і іншим відповідним органам в установлений термін;
 •  здійснення (спільно з іншими підрозділами і службами) економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, запобігання втрат і невиробничих витрат;
 • своєчасне проведення спільно з іншими підрозділами і службами у філіях, на дочірніх підприємствах і в інших підрозділах Товариства, виділених на окремий баланс, перевірок і документальних ревізій і підготовка пропозицій з поліпшення їх роботи;
 • забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення і передання їх в установленому порядку до архіву;
 • контроль за дотриманням установлених правил оформлення приймання і відпускання товарно-матеріальних цінностей;
 • контроль за правильністю витрачання фондів споживання Товариства, дотриманням фінансової і касової дисципліни;
 • контроль за виконанням кошторисів на будівництво;
 •  контроль за дотриманням установлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;
 •  контроль за стягненням в установлені терміни дебіторської і поверненням кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;
 • контроль за законністю списання з бухгалтерських балансів нестач і дебіторської заборгованості і інших витрат;
 • участь у підготовці заходів, скерованих на відвернення нестач і незаконне витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;
 • ведення відповідно до встановлених правил касових операцій у Товаристві, контроль за дотриманням касової дисципліни у філіях, дочірніх підприємствах Товариства;
 • нарахування і виплата винагород працівникам Товариства і іншим особам;
 • розробка заходів по відверненню (зменшенню) сплати Товариством податку, що регулює витрачання коштів, скерованих на споживання, здійснення пов'язаного з цим поточного регулювання і контролю використання коштів на оплату праці підрозділів, служб, службових осіб і працівників Товариства;
 • виконання колективного договору (при умові його укладання) з боку дирекції Товариства у частині, що відноситься до відання Головного бухгалтера;
 • виконання інших функцій і обов'язків, що випливають із законодавства, інших нормативних документів, включно Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців.

2.3. Головний бухгалтер зобов'язується забезпечити впровадження у Товаристві сучасних засобів механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.
Головний бухгалтер при необхідному сприянні Генерального директора забезпечує автоматизацію бухгалтерського обліку у Товаристві в термін до ''___'' ___________ 20___ р. Програма, етапи і умови виконання робіт з автоматизації бухгалтерського обліку у Товаристві погоджуються між сторонами додатково. Головний бухгалтер до ''___'' ________ 20___ р. надає Генеральному директорові проекти документів, необхідних для здійснення робіт з автоматизації бухгалтерського обліку.
Головний бухгалтер зобов'язується забезпечити проведення таких робіт (заходів):
__________________________________________________________________________ (зазначити роботи, заходи, мету, умови і терміни їх проведення і досягнення)

2.4. Головний бухгалтер відповідає за своєчасне забезпечення бухгалтерії нормативними документами і іншими інформаційними матеріалами.
При необхідності Головний бухгалтер користується послугами відповідних підрозділів і служб Товариства (бібліотеки, юридичної, економічної служб тощо) на умовах і у порядку, передбачених документами Товариства і контрактами, укладеними Генеральним директором і службовими особами.
2.5. Головний бухгалтер зобов'язується дотримувати сам і забезпечувати дотримання працівниками бухгалтерії конфіденційності:
відомостей про учасників Товариства і розміри їх вкладів у статутному фонді;
даних про обсяги виробництва і прибутку Товариства; даних про склад, розміри і розміщення основних і оборотних коштів Товариства;
відомостей про операції по розрахунковому і інших рахунках Товариства;
відомостей про майбутні платежі і надходження; даних про кредиторів і боржників Товариства і розміри заборгованості;
відомостей про розміри винагород, сплачуваних членам Правління, дирекції, іншим працівникам Товариства, а також особам, що не перебували у його штаті;
інших відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства.
2.6. Головний бухгалтер допускає ревізійну комісію (ревізора) Товариства, інші контрольно-ревізійні органи і державну податкову інспекцію до перевірки документів і матеріалів, що відносяться до його відання, лише з дозволу Генерального директора.
Обсяг відомостей, документів і матеріалів, що пред'являються згаданим органам, визначається Головним бухгалтером за погодженням з Генеральним директором.
Довідки, документи Товариства і копії з них не можуть бути передані перевіряючим органам у володіння (тобто без повернення Товариству) або вилучені ними без дозволу Генерального директора, якщо інший порядок передання документів не буде встановлений Генеральним директором.
Підготовлені перевіряючими органами акти, звіти, довідки, інші документи, а також заперечення по них не можуть бути підписані Головним бухгалтером без консультацій з Генеральним директором.
Генеральний директор може встановити інший порядок надання інформації перевіряючим органам і взаємовідносин з ними у ході перевірок.
2.7. Генеральний директор не має права вимагати від Головного бухгалтера виконання обов'язків (робіт), не обумовлених цим контрактом і документами, обов'язковими для Товариства і Головного бухгалтера.
Додаткові обов'язки (понад передбачені контрактом) Головного бухгалтера можуть бути встановлені за згодою сторін.
Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'язані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додатковою угодою.
Головний бухгалтер згоден з умовами контракту між Генеральним директором і загальними зборами учасників Товариства, що стосуються Головного бухгалтера і бухгалтерії (зміст яких доведено до його відома Генеральним директором або загальними зборами відповідно до укладених з ними контрактів), а також зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з цих умов.
Головний бухгалтер зобов'язується дотримувати сам і забезпечити дотримання працівниками бухгалтерії конфіденційності зазначених вище умов контракту між Генеральним директором і загальними зборами. 2.9. Генеральний директор має право: установлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки Головного бухгалтера, передбачені законодавством і цим контрактом;
установлювати обов'язки Головного бухгалтера, які хоча й прямо не передбачені законодавством і цим контрактом, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Головного бухгалтера по забезпеченню бухгалтерського обліку і контролю у Товаристві;
установлювати обов'язки Головного бухгалтера стосовно інших підрозділів, служб, службових осіб, працівників Товариства з метою забезпечення координації і погодженості між підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.
Згадані обов'язки і положення можуть встановлюватися нормативними і іншими документами, затверджуваними (видаваними) Генеральним директором, а також передбачатися контрактами, укладеними ним з відповідними підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.
При необхідності Генеральний директор може затвердити Положення про бухгалтерію.
2.10. Головний бухгалтер щомісяця надає Генеральному директорові доповіді про стан справ, що у віданні Головного бухгалтера.
У випадку виявлення незаконних дій службових осіб (приписки, використання коштів не за призначенням, інші порушення і зловживання), а також при виникненні інших обставин, що можуть призвести до негативних наслідків для Товариства, Головний бухгалтер негайно доповідає про це Генеральному директорові для вживання відповідних заходів.
На вимогу Генерального директора Головний бухгалтер надає йому поточну інформацію про хід справ, що є у віданні Головного бухгалтера.
2.11.______________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


3. Компетенція і права головного бухгалтера

3.1. Головний бухгалтер самостійно розв'язує всі питання, що у його віданні, якщо цим контрактом не передбачене інше.
3.2. Головний бухгалтер має право:
вимагати від керівників підрозділів, служб, службових осіб, а в необхідних випадках і від Генерального директора вживання заходів з підвищення ефективності використання власності Товариства і посиленню її схоронності, а також по забезпеченню правильної організації бухгалтерського обліку і контролю;
вимагати перегляду завищених і застарілих норм витрачання сировини, матеріалів, витрат праці і інших норм;
вимагати поліпшення складового і ваговимірювального господарства, належної організації приймання і зберігання сировини, матеріалів і інших цінностей, а також відпускання цих цінностей для потреб виробництва, обслуговування ними управління;
вимагати проведення заходів по поліпшенню контролю за правильністю застосування норм і нормативів, організації правильного первинного обліку вироблення продукції і руху деталей і напівфабрикатів, організації кількісного (натурального) обліку використання сировини і матеріалів;
перевіряти у підрозділах і службах Товариства дотримання установленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання товарно-матеріальних і інших цінностей;
вести листування з питань діяльності бухгалтерії у межах своєї компетенції;
у межах своєї компетенції видавати нормативні документи, розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для підпорядкованих йому працівників:
________________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші права)
розв'язувати інші питання, віднесені законодавством, документами Товариства і цим контрактом до компетенції Головного бухгалтера.
3.3. Бухгалтерські служби філій, дочірніх підприємств, працівники інших підрозділів і служб Товариства, зайняті бухгалтерським обліком, з питань організації і ведення обліку і звітності підпорядковуються Головному бухгалтерові.
Керівники бухгалтерських служб філій і дочірніх підприємств Товариства приймаються на роботу їх керівниками за згодою Головного бухгалтера.
3.4. Вимоги Головного бухгалтера щодо порядку оформлення операцій і надання до бухгалтерії або на обчислювальні установки необхідних документів і відомостей обов'язкові для всіх підрозділів і служб Товариства.
3.5. Генеральний директор забезпечує виконання підрозділами, службами, службовими особами і іншими працівниками Товариства обов'язків стосовно Головного бухгалтера, бухгалтерії, а також інших обов'язків, пов'язаних з бухгалтерським обліком, які передбачені законодавством, цим контрактом і документами Товариства.
3.6. Документи, що правлять за основу для приймання і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитні і розрахункові зобов'язання підписуються Генеральним директором і Головним бухгалтером або особами уповноваженими на це.
Головний бухгалтер має право передбачати в контрактах, укладених ним з працівниками бухгалтерії, умови про пере-дання повноважень для підписання згаданих документів.
В усіх випадках надання права підписання документів іншим особам має бути оформлене наказом Генерального директора. Останній не має права відмовити в оформленні наказу на передання Головним бухгалтером повноважень підписання документів працівникові бухгалтерії, якщо таке передання передбачене контрактом.
Зазначені вище документи без підпису Генерального бухгалтера або осіб, уповноважених ним для цього, вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріально відповідальними особами і працівниками Товариства, а також установами банків.
3.7.___________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


4. Формування, організація і забезпечення діяльності бухгалтерії

4.1. Передбачені цим контрактом функції, обов'язки і роботи Головний бухгалтер виконує особистими діями і силами бухгалтерії Товариства.
4.2. Головний бухгалтер у межах наявних у його розпорядженні коштів для оплати праці самостійно визначає структуру, кількісний, професійний і кваліфікаційний склад бухгалтерії.
4.3. Головний бухгалтер самостійно формує персональний склад бухгалтерії.
Головний бухгалтер має право на власний розсуд застосовувати такі форми наймання (залучення) працівників для виконання цього контракту:

 • укладання традиційних трудових договорів з працівниками (включно тимчасових, на виконання одноразових робіт, на час виконання певних робіт), умови яких відображаються у розпорядженнях про прийняття на роботу;
 • укладання контрактів з керівниками підрозділів бухгалтерії (з наданням цим керівникам фінансових коштів і прав самим формувати свої колективи і визначати умови роботи його членів, включно оплату праці);
 • укладання контрактів з підрозділами (колективами, групам» працівників) у цілому (тобто колективних контрактів, підписаних кожним членом колективу);
 • укладання контрактів з окремими працівниками бухгалтерії;
 • укладання цивільно-правних підрядних контрактів (договорів) з колективами або окремими особами;
 • укладання внутрішньогосподарських контрактів з колективами (підрозділами) або окремими працівниками Товариства (тобто договорів, що не є трудовими);
 • залучення (наймання) працівників у іншій, дозволеній законодавством формі.

4.4. Головний бухгалтер наділяється правом самостійно від імені Генерального директора (представленого ним Товариства) наймати працівників або залучати до роботи в іншій, передбаченій пунктом 4.3 цього контракту формі, а також припиняти стосунки з працівниками. Делегування права наймання працівників забезпечується наказом Генерального директора. Укладені Головним бухгалтером контракти (договори) породжують повноцінні відповідно трудові або цивільне- правні стосунки працівника з Товариством (1-й варіант);
укладання трудових договорів (контрактів) з працівниками бухгалтерії виконується Генеральним директором за поданням Головного бухгалтера. При цьому Генеральний директор не має права відмовляти в укладанні договорів крім випадків, коли він доведе, що прийняття працівника завдасть істотної моральної або матеріальної шкоди Товариству. Укладання цивільно-правних підрядних контрактів (договорів) виконується самостійно Головним бухгалтером від імені Товариства за
дорученням, що видається Генеральним директором (2-й варіант);
укладання контрактів (договорів), передбачених пунктом 4.3 цього контракту, виконується Генеральним директором за поданням Головного бухгалтера. При цьому Генеральний директор не має права відмовити в укладенні контрактів (договорів), крім випадків, коли він доведе, що укладання контракту завдасть істотної моральної або матеріальної шкоди Товариству (3-й варіант).
4.5. У контрактах визначаються компетенції, функції, обов'язки, предмет і результати робіт, відповідальність, умови праці, відпочинку і оплати працівника та інші умови його взаємовідносин з Головним бухгалтером і Товариством.
При визначенні умов контрактів і трудових договорів з працівниками, визначенні і забезпеченні умов їх праці і відпочинку Головний бухгалтер використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, передбачених контрактною системою організації і оплати праці у Товаристві.
У трудових договорах (контрактах), що укладаються з працівниками бухгалтерії, Головний бухгалтер:
зобов'язаний передбачати умови про припинення трудового договору (контракту) на підставі, зазначеній у пункті 4.7 цього контракту;
має право за погодженням з Генеральним директором передбачати умови про поліпшення житлових умов працівників, про надання їм інших соціально-культурних благ, здійснюваних за рахунок Товариства в цілому.
______________________________________________________________________ (зазначити перелік, зміст інших умов, які Головний бухгалтер зобов'язаний або має передбачити у договорах і контрактах)
4.7. У разі залишення Головним бухгалтером посади з будь-яких причин трудові договори (контракти), укладені працівниками бухгалтерії, припиняють свою дію через 2 міс. після залишення посади Головним бухгалтером.
Трудові стосунки працівника з Товариством продовжуються, якщо новим Головним бухгалтером у зазначений термін підтверджені умови попереднього контракту або укладено новий контракт з цим працівником.
Умови цього пункту не застосовуються щодо працівників, у трудових договорах (контрактах) яких бракує умови про розірвання договору (контракту) з підстави, передбаченої у першому абзаці цього пункту.
4.8. Працівник бухгалтерії підпорядковується Головному бухгалтерові безпосередньо або через керівників відповідних підрозділів.
4.9. Головний бухгалтер у межах своєї компетенції самостійно розв'язує питання організації діяльності бухгалтерії.
4.10. Головний бухгалтер самостійно визначає трудовий розпорядок бухгалтерії з дотриманням обов'язкових правил розпорядку, що встановлюються Генеральним директором.
4.11. Головний бухгалтер зобов'язується забезпечувати погоджену і раціональну діяльність безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів, колективів і працівників.
4.12. Головний бухгалтер встановлює у контрактах, а якщо останні не укладаються, у посадових інструкціях службові обов'язки для працівників бухгалтерії, за виконання яких вони несуть відповідальність.
4.13. Головний бухгалтер самостійно розв'язує питання надання працівникам бухгалтерії відпусток (у тому числі без збереження заробітної плати), відгулів, скороченого робочого дня і тижня тощо.
4.14. Працівники бухгалтерії притягуються до дисциплінарної і матеріальної відповідальності Головним бухгалтером самостійно.
4.15. Головному бухгалтерові і бухгалтерії забезпечуються усі умови, необхідні для продуктивної роботи (надання приміщень, меблів, комп'ютерів, телефонів, телетайпів, телефаксів, телексів, іншої оргтехніки, забезпечення матеріалами, устаткуванням, машинописними, копіювальними іншими роботами і послугами тощо).
____________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, конкретні умови забезпечення діяльності)
4.16. Генеральний директор за проханням Головного бухгалтера забезпечує залучення (на госпдоговірній і іншій основі) підприємств і організацій для виконання робіт, передбачених цим контрактом.
______________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, підприємства і організації, а також роботи, які передбачено виконати з їхньою допомогою)
4.17. Генеральний директор забезпечує виділення коштів у таких розмірах і з такою (крім оплати праці) метою:
________тис. грн. на роботи з механізації і автоматизації бухгалтерського обліку і контролю в Товаристві;
________________________________тис. грн. на ________________________________________________
________________________________тис. грн. на _______________________________________________
4.18._____________________________________________________________________________________
(зазначити, при необхідності, інші умови)


5. Оплата праці працівників бухгалтерії

5.1. Для оплати і стимулювання праці працівників бухгалтерії Головному бухгалтерові щороку виділяється фонд оплати праці (далі названий "фонд оплати праці").
5.2. Фонд оплати праці на 20__ р. визначається розміром у __________________________тис. грн.
5.3. Розміри фонду оплати праці бухгалтерії на наступні роки визначаються, виходячи з фактичного розміру фонду оплати праці за відповідний минулий базовий рік. При цьому базовий розмір фонду збільшується (зменшується) пропорційно зростанню (зменшенню) обсягу виробництва Товариства у відповідному році порівняно до минулого року.
5.4. При визначенні річних обсягів фонду оплати праці бухгалтерії враховується офіційно визначений рівень інфляції. За браком офіційних даних про рівень інфляції фонд оплати праці коригується з урахуванням неофіційних даних, визнаних обома сторонами.
5.5. До визначення фактичного розміру фонду оплата праці виконується в межах розрахункового (планового) його обсягу.
5.6. Розрахунковий (плановий) розмір фонду оплати праці на черговий майбутній рік визначається сторонами додатковою угодою виходячи з розрахунків (планових) показників діяльності Товариства на наступний рік і фактичних результатів його діяльності за минулий.
5.7. Розмір фонду оплати праці бухгалтерії коригується залежно від якості роботи бухгалтерії і результатів діяльності Товариства в цілому.
5.8. При недосягненні базового рівня рентабельності, встановленого угодою Генерального директора і Вищого органу, фонд оплати праці зменшується на ______ відсотків за кожен відсоток рентабельності, не добраний до базового рівня.
При перевищенні базового рівня рентабельності фонд оплати праці збільшується на ______ відсотків за кожен відсоток рентабельності, що перевищує базовий рівень.
5.9. При неналежному виконанні бухгалтерією своїх функцій і обов'язків фонд оплати праці її працівників (розрахований з урахуванням фактичного рівня рентабельності) підлягає зменшенню, але не більше ніж на ______відсотків.
Неналежним виконанням бухгалтерією своїх функцій і обов'язків вважається:
невиконання однієї або кількох функцій (обов'язків), передбачених цим контрактом;
порушення законодавства, інших обов'язкових для Товариства нормативних документів, що призвело, а також не призвело до негативних наслідків для Товариства;
неправильне ведення бухгалтерського обліку, що призвело до занедбання бухгалтерського обліку і перекручень у бухгалтерській звітності, а також інші випадки порушень, зазначені в пунктах 7.3 і 7.5 цього контракту. _____________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші випадки неналежного виконання функцій і обов'язків)
Оцінка якості роботи бухгалтерії і пов'язане з нею можливе зменшення фонду оплати праці виконується не рідше одного разу на квартал Генеральним директором на підставі результатів ревізій, контрольних перевірок, доповідей Головного бухгалтера і інших даних.
5.10. До оцінки якості роботи бухгалтерії частина фонду оплати праці, на яку його у цьому зв'язку може бути максимально зменшено, резервується.
5.11. Фонд оплати праці бухгалтерії знаходиться у повному розпорядженні Головного бухгалтера і вилученню не підлягає, крім випадків, коли це прямо передбачене цим контрактом.
5.12. Зменшення або збільшення у ході виконання контракту кількісного складу бухгалтерії не викликає відповідно зменшення або збільшення фонду оплати праці бухгалтерії.
5.13. Головний бухгалтер самостійно розв'язує всі питання про розподіл фонду оплати праці бухгалтерії між її підрозділами і працівниками відповідно до контрактів, укладених з ними.
5.14. Кошти фонду оплати праці працівників бухгалтерії, не витрачені минулого року, скеровуються на оплату праці у наступні роки.
5.15. Генеральний директор має право встановлювати порядок витрачання фонду оплати праці бухгалтерії з метою відвернути (зменшити) сплату Товариством податку, який регулює витрату коштів, скерованих на споживання.
Головний бухгалтер зобов'язаний витрачати фонд оплати праці бухгалтерії у такий спосіб, щоб відвернути сплату Товариством податку, що регулює витрачання коштів, скерованих на споживання. У іншому випадку згаданий податок сплачується за рахунок фонду оплати праці бухгалтерії.
5.16. Головний бухгалтер у межах наявних у його розпорядженні коштів безперешкодно застосовує будь-які передбачені або дозволені законодавством, документами Товариства можливості у сфері стимулювання праці, а також відпочинку.
5.17. Головний бухгалтер самостійно визначає розміри, умови оплати праці працівників бухгалтерії при укладанні з ними контрактів і договорів.
При визначенні розмірів службових окладів Головний бухгалтер не зв'язаний будь-якими встановленими схемами службових окладів.
При визначенні розмірів винагород Головний бухгалтер не зв'язаний будь-якими обмеженнями їх максимального розміру.
5.18. Головний бухгалтер здійснює оцінку якості роботи співробітників бухгалтерії.
5.19. Генеральний директор має право зі свого фонду на підставі особистої оцінки якості заохочувати грошовими винагородами будь-яких працівників бухгалтерії або виділяти кошти для заохочення працівників Головному бухгалтерові, який самостійно визначає розміри винагороди працівникам.
5.20._____________________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


6. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення головного бухгалтера

6.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Головному бухгалтерові виплачується грошова винагорода, що містить у собі:
Щомісячні виплати розміром у ________ грн.;
виплати за високоякісне виконання обов'язків за цим контрактом;
одноразові виплати за виконання окремих завдань, зумовлених цим контрактом і додатковими угодами до нього.
6.2. Оплата праці Головного бухгалтера виконується ____________________________________________ (зазначити: 1) за рахунок; 2) не за рахунок) фонду оплати праці бухгалтерії.
6.3. Виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю виконуються щомісяця при умові повного і точного виконання Головним бухгалтером цього контракту у відповідному кварталі і відсутність на той самий період порушень, передбачених у пунктах 5.9, 7.3 і 7.5 контракту.
Зазначені виплати виконуються у розмірі 1/12 частини суми, що дорівнює відсоткам річного фонду опутати праці бухгалтерії, фактично визначеною з урахуванням якості роботи бухгалтерії і результатів діяльності Товариства в цілому.
До визначення фактичних даних, необхідних для визначення розміру зазначених виплат, вони виплачуються виходячи з розрахункових (очікуваних) даних у розмірі 75 відсотків розрахункової суми.
Після визначення фактичних даних за місяць, квартал і рік розміри виплат відповідно коригуються.
При збільшенні суми виплат вони розподіляються рівномірно по місяцях кварталу, року.
При зменшенні сум виплат відповідна різниця підлягає поверненню до каси Товариства, якщо Генеральним директором не буде прийняте рішення про повернення цієї різниці за рахунок майбутніх виплат Головному бухгалтерові.
Оцінка якості роботи Головного бухгалтера і належні йому у зв'язку з високою якістю виконання обов'язків виплати виконуються за рішенням Генерального директора.
6.4. Одноразова винагорода Головному бухгалтерові виплачується:
за забезпечення своєчасного виконання робіт з механізації та автоматизації бухгалтерського обліку у Товаристві – розміром у _________________________________________________ грн.;
за_______________________________________розміром у ____________________________________грн.;

за_______________________________________розміром у ____________________________________грн.;
6.5. Головний бухгалтер має право до ________________________________________________________ (зазначити суму у карбованцях або частку винагороди у відсотках)
отримуваних ним у Товаристві, щорічно скеровувати на утворення (збільшення) паю зборами учасників Товариства.
6.6. На прохання Головного бухгалтера Товариства надає йому грошові безвідсоткові позики розміром, що не перевищує ___грн. на рік з поверненням протягом терміну дії контракту.
6.7. Головному бухгалтерові надається щорічна відпустка тривалістю у ___________________ календарних днів із збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господарський рік.
Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначається погодженням між Головним бухгалтером і Генеральним директором.
6.8. Головний бухгалтер користується всіма видами соціально-культурних і інших благ і пільг, наданих Товариством або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпеченням дітей дошкільними установами, користування замовленнями тощо).
________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, види, умови і порядок надання соціально - культурних і інших благ і пільг)
6.9. Товариство сприяє Головному бухгалтерові у поліпшенні його житлових умов.
________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, характер і термін поліпшення житлових умов)
6.10. Головний бухгалтер підлягаРозділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.