Кадрові документи Трудові договори і контракти

Контракт з начальником

Завантажити (MS Word, 153,2 Кб)

Директор________________ (зазначити назву підприємства, зазначити прізвище, ім'я й по батькові директора) який називається далі "Директор" і діє на підставі Статуту Підприємства, з однієї сторони, і начальник __________________(зазначити назву відділу)
Підприємства ____________________ (зазначити прізвище, ім'я й по батькові)
який називається далі "Начальник відділу", з другої сторони, уклали цей контракт про наведене нижче:


І. Загальні положення

1.1. За цим контрактом Начальник відділу зобов'язується особистими діями і силами формованого ним відділу здійснювати __________________(зазначити вид, напрям діяльності відділу)
а Директор зобов'язується створювати необхідні умови для роботи начальника відділу, виплачувати йому грошову винагороду і надавати соціально-побутових благ.
1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Начальником відділу і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Директором, дирекцією (адміністрацією) Підприємства, а у необхідних випадках також іншими працівниками Підприємства.
Основи законодавства про працю і Кодекс законів про працю поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом у частині, що йому не суперечить.
Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, коли вони хоча й суперечать контракту, але сторони у процесі дії останнього за обопільною згодою врегульовують свої взаємовідносини в інший спосіб.
Терміном "сторони" у контракті позначаються Директор (представлене ним Підприємство) і Начальник відділу.
1.3. Умови контракту поширюють свою дію на працівників відділу у частині, яка визначає їх права й обов'язки стосовно Начальника відділу, Директора і Підприємства.
Начальник відділу забезпечує виконання працівниками відділу згаданих умов шляхом вміщення відповідних положень у контракти (трудові договори) з працівниками.
Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників Підприємства у частині умов, що встановлюють права й обов'язки начальника відділу стосовно підрозділів і працівників, крім випадків, коли згадані умови не відповідають положенням контрактів, укладених Директором з відповідними підрозділами (їх керівниками) і працівниками.
1.4. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо Директорові (службовій особі, яка виконує його обов'язки).
1.5. Рішення Директора, прийняті у відповідності до його компетенції, обов'язкові для Начальника відділу.
1.6. Директор не має права втручатися до оперативно-розпорядчої діяльності Начальника відділу.
1.7. Діяльність Начальника відділу має сприяти розвитку Підприємства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.
1.8. У своїй діяльності Начальник відділу керується законодавством, іншими нормативними документами, що поширюють свою дію на Підприємство.
1.9. Начальник відділу має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості і уміння, який виявляють при таких самих обставинах і у такому ж становищі звичайні розсудливі люди.
1.10. Оцінка якості виконання Начальником відділу своїх обов'язків за контрактом здійснюється Директором.
1.11. На період відпустки Начальника відділу або його відсутності за інших причин обов'язки Начальника відділу виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і правами Начальника відділу, якщо останнім не установлене інше.
1.12.____________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


2. Функції і обов'язки начальника відділу

2.1. Начальник відділу забезпечує організацію і відання ___________________ (зазначити вид, напрям, ділянку діяльності, за які відповідає начальник відділу, а також, при необхідності, мету діяльності відділу)
2.2. Начальник відділу виконує такі функції і обов'язки: ________________________________________
виконання колективного договору (при умові його укладання) зі сторони дирекції Підприємства у частині, що належить до відання Начальника відділу;
виконання інших функцій і обов'язків, що випливають із законодавства, інших нормативних документів, включно Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців.
2.3. Начальник відділу зобов'язується забезпечити проведення таких робіт (заходів): ________________________________ (зазначити роботи, заходи, мету. умови і термін їх проведення і досягнення)
2.4. Начальник відділу відповідає за своєчасне забезпечення відділу нормативними документами і іншими інформаційними матеріалами.
При необхідності Начальник відділу користується послугами відповідних підрозділів і служб Підприємства (бібліотеки, юридичної, економічної служб і т.ін.) на умовах і у порядку,
передбаченими документами Підприємства і контрактами, укладеними Директором з відповідними службами і службовими особами.
2.5. Начальник відділу зобов'язується дотримувати сам і забезпечувати дотримання працівниками відділу конфіденційності: _____________________________ інших відомостей, що складають комерційну таємницю Підприємства.
2.6. Начальник відділу допускає контрольно-ревізійні органи і державну податкову інспекцію до перевірки документів і матеріалів, що становлять його відання лише з дозволу Директора.
Обсяг відомостей, документів і матеріалів, які подаються згаданим органам, визначається Начальником відділу за погодженням з Директором.
Довідки, документи Підприємства і копії з них не можуть бути передані перевіряючим органам у володіння (тобто без повернення Підприємству) або вилучені ними без дозволу Директора, якщо інший порядок передання документів не буде установлений Директором.
Підготовлені перевіряючими органами акти, звіти, довідки, інші документи, а також заперечення по них не можуть бути підписаними Начальником відділу без консультації з Директором.
Директор не може встановити інший порядок надання інформації перевіряючим органам і взаємовідносин з ними у ході перевірок.
2.7. Директор не має права вимагати від Начальника відділу виконання обов'язків (робіт), не обумовлених цим контрактом і документами, обов'язковими для Підприємства і Начальника відділу.
Додаткові обов'язки Начальника відділу (понад передбачених контрактом) можуть бути установлені за погодженням сторін.
Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'язані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додатковою угодою.
2.8. Директор має право:

  • установити положення, що уточнюють, деталізують функції й обов'язки Начальника відділу, передбачені законодавством і цим контрактом;
  • встановлювати обов'язки Начальника відділу хоча прямо й не передбачені законодавством і цим контрактом, але які випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Начальника відділу;
  • установлювати обов'язки Начальника відділу стосовно інших підрозділів, служб, посадових осіб, працівників Підприємства з метою забезпечення координації і погодження між підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.

Згадані обов'язки і положення можуть установлюватися нормативними і іншими документами, що затверджуються (видаються) Директором, а також передбачатися контрактами, укладеними ним з відповідними підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.
При необхідності Директор може затвердити Положення про відділ.
2.9. Начальник відділу щомісячно надає Директорові доповіді про стан справ, які відносяться до відання Начальника відділу.
На вимогу Директора Начальник відділу надає йому поточну інформацію про хід справ, які відносяться до відання Начальника відділу.
2.10. _______________________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


3. Компетенція і права начальника відділу

3.1. Начальник відділу самостійно розв'язує усі питання, які відносяться до його відання, якщо цим контрактом не передбачене інше.
3.2. Начальник відділу має право:
вести листування з питань діяльності відділу у межах своєї компетенції;
накладати на працівників відділу дисциплінарні стягнення; у межах своєї компетенції видавати нормативні документи, розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для підпорядкованих йому працівників;

_________________(зазначити, при необхідності, інші умови)
розв'язувати інші питання, віднесені законодавством, документами Підприємства і цим контрактом до компетенції Начальника відділу.
3.3. Директор забезпечує виконання підрозділами, службами, службовими особами і іншими працівниками підприємства обов'язків стосовно Начальника відділу.
3.4._______________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


4. Формування, організація і забезпечення діяльності відділу

4.1. Передбачені цим контрактом функції, обов'язки і роботи Начальник відділу виконує власними діями і силами свого відділу.
4.2. Начальник відділу у межах наявних у його розпорядженні коштів на оплату праці самостійно визначає структуру, кількісний, професійний і кваліфікаційний склад відділу.
4.3. Начальник відділу самостійно формує персональний склад відділу.
Начальник відділу має право на свій розсуд застосовувати такі форми наймання (залучення) працівників відділу і інших працівників для виконання цього контракту:
укладання традиційних трудових договорів з працівниками (включно тимчасових, для виконання одноразових робіт, на час виконання певних робіт), умови яких відображаються у розпорядженні про прийняття на роботу;
укладання контрактів з керівниками підрозділів відділу (з наданням цим керівникам фінансових коштів і прав самим формувати свої колективи і визначати умови роботи їх членів, включно оплату праці);
укладання контрактів з підрозділами (колективами, групами працівників) у цілому (тобто колективних контрактів, що підписуються кожним членом колективу); укладання контрактів з окремими працівниками відділу; укладання цивільно - правних підрядних контрактів (договорів) з колективами або окремими особами;
укладання внутрішньогосподарських контрактів з колективами (підрозділами) або окремими працівниками Підприємства (тобто договорів, що не є трудовими);
залучання (наймання) працівників у іншій формі, що допускається законодавством.
4.4. Начальник відділу наділяється правом самостійно від імені Директора (представленого ним Підприємства) наймати або залучати до роботи в іншій, передбаченій пунктом 4.3 цього контракту формі, а також припиняти стосунки з працівниками. Делегування права наймання працівників забезпечується наказом Директора. Укладені Начальником відділу контракти (договори) породжують повноцінні трудові або цивільно - правні стосунки працівника з Підприємством (1-й варіант) ;
укладання трудових договорів (контрактів) з працівниками відділу виконується Директором за наданням Начальника відділу. При цьому Директор не має права відмовляти в укладанні договорів, крім випадків, коли він доведе, що прийняття працівника завдасть суттєвої моральної або матеріальної шкоди Підприємству. Укладання цивільно-правних підрядних контрактів (договорів) виконується самостійно Начальником відділу від імені Підприємства за дорученням, виданим Директором (2-й варіант);
укладання контрактів (договорів), передбачених пунктом 4.3 цього контракту виконується Директором за наданням Начальника відділу. При цьому Директор не має права відмовляти в укладанні контрактів (договорів), крім випадків, коли він доведе, що укладання контракту заподіє суттєвої моральної або матеріальної шкоди Підприємству (3-й варіант).
4.5. У контрактах визначаються компетенція, функції, обов'язки, предмет і результати роботи, відповідальність, умови праці, відпочинку й оплати працівника та інші умови його взаємовідносин з Начальником відділу і Підприємством.
При визначенні умов контрактів і трудових договорів з працівниками, визначенні і забезпеченні умов їх праці і відпочинку Начальник використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, передбачених контрактною системою організації і оплати праці на Підприємстві.
4.6. В укладених з працівниками відділу трудових договорах (контрактах) Начальник відділу:
зобов'язаний передбачати умови про припинення трудового договору (контракту), за підставою, зазначеною у пункті 4.7 цього контракту;
має право за погодженням з Директором передбачати умови про поліпшення житлових умов працівників, про надання їм інших соціально-культурних благ, здійснюваних коштом Підприємства в цілому. _____________ (зазначити перелік, зміст інших умов, які Начальник відділу зобов'язаний або має право передбачити в договорах і контрактах)
4.7. У випадку залишення Начальником відділу посади з будь-яких підстав, трудові договори (контракти), укладені працівниками бухгалтерії, припиняють свою дію через 2 міс. після залишення посади Начальником відділу.
Трудові стосунки працівника з Підприємством продовжуються, якщо новим Начальником відділу у зазначений термін підтверджені умови попереднього контракту або укладено новий контракт із цим працівником.
Умови цього контракту не застосовуються щодо працівників, у трудових договорах (контрактах) яких відсутня умова про розірвання договору (контракту) за підставою, що передбачена у першому абзаці цього пункту.
4.8. Працівники відділу підпорядковуються Начальникові відділу безпосередньо або через керівників відповідних підрозділів відділу.
4.9. Начальник відділу у межах своєї компетенції самостійно розв'язує питання організації діяльності відділу.
4.10. Начальник відділу самостійно визначає трудовий розпорядок відділу з дотриманням обов'язкових правил розпорядку, що встановлюються Директором.
4.11. Начальник відділу зобов'язується забезпечувати погоджену і раціональну діяльність безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів, колективів і працівників.
4.12. Начальник відділу установлює в контрактах, а якщо останні не укладаються - у службових інструкціях службові обов'язки для працівників відділу, за виконання яких вони несуть відповідальність.
При необхідності Начальник відділу може затвердити службову інструкцію також працівникові, з яким укладено контракт.
4.13. Начальник відділу самостійно розв'язує питання надання працівникам відділу відпусток (у тому числі без збереження заробітної плати), відгулів, скороченого робочого дня і тижня тощо.
4.14.Працівники відділу притягуються до дисциплінарної, матеріальної відповідальності Директором з подання Начальника відділу.
4.15. Начальникові відділу і його відділові забезпечуються всі умови, необхідні для продуктивної роботи (надання приміщень, меблів, комп'ютерів, телефонів, телетайпів, телефаксів, іншої оргтехніки, забезпечення матеріалами, устаткуванням, машинописними, копіювальними, іншими роботами і послугами тощо).
(зазначити, при необхідності, конкретні умови забезпечення діяльності)
4.16. Директор з прохання Начальника відділу забезпечує залучення (на госпдоговірній і іншій основі) підприємств і організацій для виконання робіт, передбачених цим контрактом.
_____________  (зазначити, при необхідності, підприємства й організації, а також роботи які передбачено виконати з їх допомогою)
4.17. Директор забезпечує виділення коштів у таких розмірах і з такою (крім оплати праці) метою;

_________тис. грн. на _____________
_________тис. грн. на _____________
4.18.____________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)

5. Оплата праці працівників відділу

5 1 Для оплати і стимулювання праці працівників відділу Начальникові відділу щорічно виділяється фонд оплати праці (далі називається "фонд опутати праці")
5.2. Фонд оплати праці на 20__ р. визначається у розмірі _______________тис. грн.
5.3. Розміри фонду оплати праці на наступні роки визначаються виходячи з фактичного розміру фонду оплати праці за відповідний попередній базовий рік. При цьому базовий розмір фонду збільшується (зменшується) пропорційно до зростання (зменшення) обсягу виробництва Підприємства у відповідному році по відношенню до попереднього року.
5.4. При визначенні річних обсягів фонду оплати праці враховується офіційно визначений рівень інфляції. При відсутності офіційних даних про рівень інфляції фонд оплати праці корегується з урахуванням неофіційних даних, що визнаються обома сторонами.
5.5. До визначення фактичного розміру фонду оплата праці виконується в межах розрахункового (планового) його розміру.
5.6. Розрахунковий (плановий) розмір фонду оплати праці на черговий наступний рік і фактичних результатів діяльності за минулий.
5.7. Розмір фонду оплати праці коригується залежно від якості праці відділу і результатів діяльності Підприємства в цілому.
5.8. При недосягненні базового (планового) рівня рентабельності фонд оплати праці зменшується на ______ відсотків за кожен відсоток рентабельності, не добраний до базового рівня.
При перевищенні базового рівня рентабельності фонд оплати праці збільшується на ________ відсотків за кожен відсоток рентабельності, що перевищує базовий рівень.
5.9. При неналежному виконанні відділом своїх функцій і обов'язків фонд оплати праці його працівників (розрахований з врахуванням фактичного рівня рентабельності) підлягає зменшенню, але на більш ніж на _______ відсотків.
Неналежним виконанням відділом своїх функцій і обов'язків вважається:
невиконання однієї або кількох функцій (обов'язків), передбачених цим контактом;
неповне, або неточне виконання функцій (обов'язків), передбачених цим контрактом;
порушення законодавства, інших обов'язкових для Підприємства нормативних документів, що спричинилося або не спричинилося до негативних наслідків для Підприємства.
________________ (зазначити, при необхідності, інші випадки неналежного виконання функцій і обов'язків)
Оцінка якості роботи відділу і зв'язане з ним можливе зменшення фонду оплати праці виконуються не рідше одного разу в квартал Директором.
5.10. До оцінки якості роботи відділу частина фонду оплати праці, на яку він у цьому зв'язку може бути максимально 'зменшений, резервується.
5.11. Фонд оплати праці відділу знаходиться у повному розпорядженні Начальника відділу і вилученню не підлягає, крім випадків, коли це прямо передбачено цим контрактом.
5.12. Зменшення або збільшення у ході виконання контракту кількісного складу відділу не спричиняється до відповідного зменшення або збільшення фонду оплати праці відділу.
5.13. Начальник відділу самостійно розв'язує питання розподілу фонду оплати праці відділу між підрозділами і працівниками згідно з контрактами, укладеними з ними.
5.14. Кошти фонду оплати праці працівників відділу, не витрачені цього року, скеровуються на оплату праці у наступні роки.
5.15. Директор має право установлювати порядок витрачання фонду оплати праці відділу з метою відвернути (зменшити) оплату Підприємством податку, що регулює витрачання коштів, спрямованих на споживання.
Начальник відділу зобов'язаний витрачати фонд оплати праці у такий спосіб, щоб запобігти сплаті Підприємством податку, який регулює витрачання коштів, скерованих на споживання. У супротивному випадку згаданий податок сплачується за рахунок фонду оплати праці відділу.
5.16. Начальник відділу в межах наявних у його розпорядженні коштів безперешкодно застосовує будь-які передбачені або допущені законодавством, документами Підприємства можливості у сфері стимулювання праці, а також відпочинку.
5.17. Начальник відділу самостійно визначає розміри, умови оплати праці працівників відділу при укладенні з ними контрактів і інших договорів.
При визначенні розмірів службових окладів Начальник відділу не обмежений будь-якими певними схемами службових окладів.
При визначенні розмірів винагород Начальник відділу не зв'язаний будь-якими обмеженнями їх максимального розміру.
5.18. Начальник відділу здійснює оцінку якості роботи працівників відділу.
5.19. Директор має право зі свого фонду на основі особистої оцінки якості роботи заохочувати грошовими винагородами будь-яких працівників відділу або виділяти кошти для заохочення Начальникові відділу, який самостійно визначає розміри винагороди працівникам.
5.20. _____________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


6. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення начальника відділу

6.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Начальникові відділу виплачується грошова винагорода, що містить у собі:
щомісячні виплати розміром______ грн.: виплати за високоякісне виконання обов'язків за цим контрактом;
одноразові виплати за виконання окремих завдань, обумовлених цим контрактом і додатковими угодами до нього.
6.2. Оплата праці Начальника виконується не за рахунок фонду оплати праці відділу ( 1 -й варіант);
оплата праці Начальника відділу виконується за рахунок фонду оплати праці відділу (2-й варіант).
6.3. Виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю виконуються щомісячно при умові повного і точного виконання Начальником відділу цього контракту у відповідному кварталі.
Згадані виплати виконуються у розмірі 1 /12 частини суми, що дорівнює ________ відсоткам річного фонду оплати праці відділу, фактично визначеного з урахуванням якості роботи відділу і результатів діяльності Підприємства у цілому.
До визначення фактичних даних, що необхідні для визначення місячного розміру згаданих виплат, вони виплачуються, виходячи з розрахункових (очікуваних) даних у розмірі 75 відсотків розрахункової суми.
Після визначення фактичних даних за місяць, квартал і рік розміри виплат відповідно коригуються.
При збільшенні суми виплат вони розподіляються рівномірно по місяцях кварталу, року.
При зменшенні сум виплат відповідна різниця підлягає поверненню до каси Підприємства, якщо Директором не буде прийняте рішення про сплату цієї різниці в рахунок майбутніх виплат Начальникові відділу.
Оцінка якості роботи Начальника відділу і належні йому у зв'язку з високоякісним виконанням обов'язків виплати виконуються за рішенням Директора.
6.4. Одноразова винагорода Начальникові відділу виплачується:

  • за______________________;
  • розміром __________________________________грн.;
  • за______________________;
  • розміром __________________________________грн.;

6.5. Начальник відділу має право до _______________________(зазначити суму у карбованцях або частину винагороди у відсотках)
отримуваних ним на Підприємстві, щорічно скеровувати на утворення (збільшення) свого паю у майні Підприємства. Директор забезпечує здійснення цього права при розв'язанні питання про утворення (збільшення) паю вищим органом управління Підприємства.
6.6. На прохання Начальника відділу Підприємство надає йому грошові безвідсоткові позики розміром, що не перевищує _____________ грн. на рік з поверненням протягом терміну дії контракту.
6.7. Начальникові відділу надається щорічна відпустка тривалістю ______ календарних днів зі збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господарський рік.
Час і порядок використання відпустки (час початку і закінчення, одноразово або частинами і т.ін.) визначається за погодженням між Начальником відділу і Директором.
6.8. Начальник відділу користується всіма видами соціально-культурних благ і пільг, що надаються Підприємством або у зв'язку з роботою на ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпеченням дітей дошкільними закладами, замовленнями тощо).
______________________ (зазначити, при необхідності, види, умови і порядок надання соціально-культурних та інших благ і пільг)
6.9. Підприємство сприяє Начальникові відділу у поліпшенні його житлових умов:
____________________ (зазначити, при необхідності, характер і термін поліпшення житлових умов - надання квартири, дачі, сприяння у придбанні кооперативної, державної квартири, будівництві будинку, виділенні кредиту з цією метою)
6.10. Начальник відділу підлягає страхуванню, в тому числі у недержавних страхових компаніях. Види й умови страхування визначаються у відповідності до прийнятого на Підприємстві порядку.
______________________ (зазначити, при необхідності, види й умови страхування)

6.11. Начальник відділу користується всіма видами забезпечення по соціальному страхуванню (допомогами по тимчасовій непрацездатності, допомогами з приводу народження дитини тощо)
6.12. _______________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


7. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства і цього контракту.
7.2. Начальник відділу несе відповідальність за неналежне виконання цього контракту, що допускається ним самим і підпорядкованими йому працівниками відділу.
7.3. Начальник відділу не несе відповідальності за неналежне виконання контракту, що мало місце в результаті невиконання Директором своїх обов'язків за контрактом. Начальник відділу не несе відповідальності за негативні наслідки для Підприємства, викликані виконанням необгрунтованих розпоряджень Директора.
7.4. Дисциплінарні стягнення на Начальника відділу накладаються Директором.
7.5. Начальник відділу відшкодовує збитки, заподіяні ним Підприємству, у розмірах і порядку, встановлених законодавством про працю.
7.6. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Начальника відділу до відповідальності, у тому числі дострокового звільнення з посади, лежить на Директорові.
7.7. Суперечки між сторонами розв'язуються судом.
7.8._____________ (зазначаються, при необхідності, інші умови)


8. Зміни і розірвання контракту

8.1. По закінченні року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства, і обгрунтовані пропозиції сторін враховуються внесенням до контракту змін і доповнень.
8.2.3міни і доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.
8.3. Цей контракт припиняється:
1) по закінченні терміну дії контракту;
2) за угодою сторін;
3) з ініціативи директора до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених у пункті 8.4 цього контракту;
4) з ініціативи Начальника відділу до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.5 цього контракту;
5) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про працю, крім тих, які не застосовуються відповідно до цього контракту.
8.4. Начальник відділу не може бути звільнений з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Директора до закінчення терміну його дії:
І ) у разі систематичного невиконання Начальником відділу без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;
2) у разі одноразового грубого порушення Начальником відділу законодавства або обов'язків, передбачених контрактом, у результаті якого для Підприємства настали значні негативні наслідки (завдано збитків, сплачено штраф, потерпіла честь фірми тощо);
3) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації.
8.5. Начальник відділу може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:
І ) у разі систематичного невиконання Директором обов'язків за контрактом або прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію і права Начальника відділу, що втручаються до його оперативно-розпорядчої діяльності, можуть призвести або призвели до несприятливих економічних результатів діяльності Підприємства;
2) у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню передбачених контрактом обов'язків і з інших поважних причин. Начальник відділу має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Директора за ______ міс. ( 1 -й варіант);
в інших випадках Начальник відділу не має права зі своєї ініціативи розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. За порушення цього зобов'язання Начальник відділу сплачує Підприємству неустойку в розмірі винагороди за кількість повних місяців, що залишились до закінчення терміну дії контракту, визначеної у порядку, передбаченому цим контрактом для обчислювання розміру вихідної допомоги, але не менше _____ грн. (2-й варіант).
__________________(зазначити, при необхідності, інші заходи
__________________ (відповідальності, повернення раніше виданих позик, позбавлення інших благ і пільг)
8.6. При залишенні посади Начальникові відділу виплачується вихідна допомога у розмірі:
винагороди за ______ міс. - при припиненні контракту за підставами, передбаченими у підпунктах 1,2 пункту 8.3, підпунктах 1,2, пункту 8.5 цього контракту;
винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за підставами, передбаченими пунктом 8.4 цього контракту;
винагороди за ______ міс. - при припиненні контракту за всіма іншими підставами.
8.7. У разі залишення Директором посади з будь-яких підстав, цей контракт припиняє свою дію через 2 міс. після залишення посади Директором.
Трудові стосунки Начальника відділу з підприємством продовжуються, якщо новим Директором у загальний термін підтверджені умови цього контракту або з Начальником відділу укладено новий контракт.
Якщо контракт з Начальником відділу розривається достроково у зв'язку із звільненням Директора без оголошення причин, Начальникові відділу виплачується вихідна допомога у розмірі винагороди за ______ міс., а в разі дострокового залишення посади Директора з усіх інших підстав - за ____ міс.
8.8. Якщо розірвання контракту здійснюється за підставами, передбаченими у контракті, але не встановленими законодавством, то в трудовій книжці Начальника відділу як підстава до звільнення зазначається пункт Основ законодавства про працю за згодою сторін.
8.9. Розмір вихідної допомоги визначається на основі середньомісячної винагороди.
Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 сум усіх грошових виплат, нарахованих Начальникові відділу У зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній
період перед залишенням посади повний календарний рік роботи.
Якщо Начальник відділу відпрацював до залишення посади менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчислюється діленням суми всіх одержаних ним грошових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без врахування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).
8.10. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Начальником відділу, виплата йому вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку виконуються не пізніше двох тижнів після визначення цієї суми.
8.11. При залишенні Начальником відділу посади Директор видає йому рекомендацію, що містить характеристику його ділових якостей.
8.12. __________________  (зазначити, при необхідності, інші умови)


9. Термін дії і інші умови контракту

9.1. Цей контракт діє з ''__'' ________ 20___р. по ''__' ________ 20___р.
9.2. З метою перевірки здатності виконання Начальником відділу передбачених цим контрактом обов'язків установлюється випробування на термін у ______ міс. з початку дії контракту.
На період випробування Начальник відділу виконує обов'язки за контрактом у повному обсязі.
Якщо Директор визнає результати випробування незадовільними, він не пізніше як через 10 днів після закінчення терміну випробування має право розірвати з Начальником відділу цей контракт. При цьому Директор не зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення.
Якщо у згаданий термін Директор не використає своє право на розірвання контракту, Начальник відділу вважається таким, що витримав випробування, і продовжує роботу на умовах контракту.
9.3. Трудова книжка Начальника відділу зберігається і ведеться на Підприємстві.
9.4. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність умов цього контракту, крім випадків, коли:
сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього правила;
сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;
про умови контракту інформуються працівники Підприємства та інші особи у зв'язку з необхідністю виконання контракту. При цьому умови цього контракту, що стосуються крім згаданих сторін інших підрозділів, служб, службових осіб, інших працівників Підприємства, доводяться до їх відома розпорядженням Директора, крім умов про оплату праці Начальника відділу і його соціально-побутового забезпечення;
сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).
9.5. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на Підприємство, Статутом Підприємства, а також документами, виданими Директором у межах своєї компетенції.
9.6.__________________  (зазначити, при необхідності, інші умови)


10. Адреси сторін і інші відомості

10.1. Відомості про Підприємство:
повна назва ___________________
адреса _______________________
телефон Директора ___________________
розрахунковий рахунок № _____________________
10.2. Відомості про Начальника відділу:
домашня адреса ________________________
домашній телефон _______________________
робочий телефон ___________________________________________
_____________ паспорт - серія ______ № _______________________
виданий ''__'' ________ 19__ р. ______________________
(зазначити орган, що видав паспорт)
підстави для пільг з оподаткування і інших пільг _________________ (зазначити відомості про кількість дітей, утриманців і т.ін.)
10.3 Цей контракт складено у двох примірниках - по одному для кожної сторони.
10.4. ________________________ (зазначити, при необхідності, інші відомості, наприклад, перелік доповнень до контракту, якщо вони наявні)Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.