Кадрові документи Посадові інструкції Комунікації, зв'язок

Начальник центру електрозв’язку

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 61,6 Кб)

I. Загальні положення

 1. Начальник центру електрозв’язку безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Начальник центру електрозв’язку виконує вказівки ___.
 3. Начальник центру електрозв’язку заміняє ___.
 4. Начальника центру електрозв’язку заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів управління;
  - нормативні, методичні та інші документи, що стосуються виробничої діяльності центру;
  - правила експлуатації та ремонту технічних засобів, які обслуговує центр, технічну документацію;
  - інструкції про порядок дій при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства;
  - Правила користування місцевим телефонним зв’язком;
  - Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв’язком;
  - Правила користування телеграфним зв’язком;
  - Правила користування проводовим мовленням;
  - Правила взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників;
  - нормативні та законодавчі акти з обігу цінних паперів;
  - Закон “Про захист прав споживачів”;
  - Закон України “Про звернення громадян”;
  - порядок укладання господарських договорів;
  - основи менеджменту і маркетингу.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Стаж роботи за професійним спрямуванням — не менше 2 років.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює керівництво виробничою діяльністю центру.
 2. Діє на підставі чинного законодавства України та Положення про центр.
 3. Організовує технічне обслуговування ліній передачі, апаратури та обладнання, трактів і каналів, споруд кабельних та радіорелейних ліній, засобів проводового мовлення відповідно до правил технічної експлуатації та інших нормативних документів.
 4. Забезпечує ефективне функціонування місцевої мережі електрозв’язку та взаємодію з іншими центрами електрозв’язку.
 5. Забезпечує утримання електричних параметрів ліній, апаратури, обладнання, каналів і трактів у межах існуючих норм.
 6. Бере участь у розробленні перспективних планів розвитку засобів електрозв’язку та проводового мовлення.
 7. Упроваджує нову техніку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв’язку України.
 8. Забезпечує проведення планових ремонтів засобів електрозв’язку й проводового мовлення, проведення профілактичних робіт та контрольних вимірювань.
 9. Забезпечує готовність засобів електрозв’язку до роботи в особливих та надзвичайних умовах.
 10. Вживає оперативних заходів у разі пошкодження засобів електрозв’язку та виникнення надзвичайних ситуацій.
 11. Організовує своєчасне забезпечення виробничих підрозділів експлуатаційними матеріалами, запасними частинами, засобами малої механізації та іншим.
 12. Забезпечує створення інформаційної бази даних для автоматизованого розв’язання завдань оперативно-технічного управління.
 13. Забезпечує своєчасне освоєння нових потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання.
 14. Здійснює контроль за технічним станом і роботою телефонних мереж інших операторів, які мають вихід на мережу зв’язку загального користування згідно із чинними правилами.
 15. Забезпечує дотримання затверджених правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших документів, що діють у галузі зв’язку.
 16. Розробляє і впроваджує заходи для вдосконалення організації і технології виробничого процесу, поліпшення якості роботи засобів електрозв’язку, для економії всіх видів ресурсів.
 17. Бере участь в експертизах проектів на будівництво та реконструкцію кабельних і радіорелейних ліній, трактів, станцій і вузлів.
 18. Організовує залучення коштів для розвитку мереж місцевого телефонного зв’язку згідно із чинним законодавством.
 19. Здійснює керівництво розробленням планів профілактичних робіт.
 20. Узгоджує позапланові ремонтні роботи.
 21. Організовує метрологічне забезпечення центру.
 22. Організовує роботу центру та взаємодію його підрозділів для якісного, своєчасного й повного задоволення потреб споживачів у послугах електрозв’язку на підпорядкованій центру території.
 23. Організовує роботу з проведення розрахунків із споживачами та іншими операторами за послуги електрозв’язку.
 24. Забезпечує систематичний контроль за правильністю тарифікації послуг, за надходженням і оприбуткуванням доходів та за станом дебіторської заборгованості.
 25. Керує роботами з проведення маркетингових досліджень, аналізу та оцінки існуючого та прогнозованого попиту на нові послуги електрозв’язку.
 26. Забезпечує проведення за дорученням філіалу рекламно-інформаційних заходів популяризації всіх видів послуг електрозв’язку.
 27. Організовує роботу із цінними паперами, координує і контролює роботу щодо обігу цінних паперів.
 28. Організовує роботу сервісної служби центру на основі комплексної автоматизації процесу збору, обліку та обробки інформації.
 29. Упроваджує заходи для збільшення доходів.
 30. Розробляє бізнес-план центру.
 31. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану доходів і витрат.
 32. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних та інших цінностей, облік основних засобів виробництва і капіталовкладень.
 33. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності.
 34. Несе відповідальність за надані дані.
 35. Координує роботу підрозділів центру.
 36. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження.
 37. Затверджує плани та звіти підпорядкованих підрозділів.
 38. Своєчасно розглядає скарги на незадовільну роботу центру, упроваджує заходи, спрямовані на усунення причин виникнення скарг.
 39. Упроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць.
 40. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до чинних нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису.
 41. Забезпечує потреби центру в кадрах відповідних професій.
 42. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників центру.
 43. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці.

III. Права

Начальник центру електрозв’язку має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Начальник центру електрозв’язку несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.