Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Гідротехнік-дослідник

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 52,6 Кб)

I. Загальні положення

 1. Гідротехнік-дослідник безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Гідротехнік-дослідник виконує вказівки ___.
 3. Гідротехнік-дослідник заміняє ___.
 4. Гідротехніка-дослідника заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України;
  - Водний кодекс України;
  - Закон України “Про меліорацію земель”;
  - Земельний кодекс України;
  - Закон України “Про інноваційну діяльність”, Державні будівельні норми;
  - законодавство про працю;
  - правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем;
  - постанови, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з проектування, будівництва і технічної експлуатації водогосподарських об’єктів;
  - методику наукових досліджень водогосподарських об’єктів;
  - вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання нанесенню шкоди навколишньому середовищу.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (магістр, спеціаліст):
  для магістра — без вимог до стажу роботи;
  для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-гідротехніка — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує розроблення та упровадження інноваційних проектів у водному господарстві.
 2. Проводить патентні дослідження, організовує і здійснює проведення польових, лабораторних досліджень та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вдосконалення існуючих та створення і упровадження інноваційних предметів праці, засобів виробництва, технологій та технологічних процесів, послуг, а також організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного та іншого характеру, які поліпшують структуру та якість виробництва.
 3. Керує проведенням вишукувальних робіт, проведенням математичної обробки одержаних результатів знімань та вимірювань, здійсненням виносу проектних розробок в натуру.
 4. Виконує і аналізує інженерні розрахунки водогосподарських об’єктів, здійснює їх конструювання та проектування, розробляє технологію процесів і документацію на їх створення, проводить патентні дослідження, експериментальні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на створення і реалізацію конкурентноспроможних технологій, продукції та послуг, а також організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного та іншого характеру, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва, здійснює зв’язок з науково-дослідними організаціями і забезпечує проведення експериментальних робіт, спрямованих на упровадження інноваційних продуктів та удосконалення існуючих засобів виробництва і технологічних процесів.
 5. Організовує виконання технологічних процесів під час створення і функціонування водогосподарських об’єктів, розробляє і оформляє інформаційну та звітну документацію, складає дефектні відомості та зміни до технічних паспортів, вносить пропозиції щодо фінансування упровадження інноваційних проектів, бере участь у розробленні патентних та ліцензійних паспортів, замовлень на устаткування, обладнання, заявок на винаходи і промислові зразки, розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо вдосконалення конструкцій систем, технологій і організації виробництва та готує висновки щодо доцільності їх використання, розробляє бізнес-плани інноваційних проектів.
 6. Забезпечує функціонування водогосподарських об’єктів, організовує проведення поточних і аварійних ремонтів гідромеліоративних систем та споруд, організовує розроблення і оперативне коригування планів водопідготовки, водоподачі і водовідведення, забезпечує раціональний розподіл води в мережі між користувачами та функціонування технологічного обладнання, організовує разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розроблення та упровадження системи інженерних заходів щодо забезпечення технологічної цілісності функціонування водогосподарських об’єктів.
 7. Здійснює моніторингові роботи водогосподарських об’єктів, проводить аналіз результатів їх обстежень і розробляє заходи щодо їх удосконалення, бере участь у впровадженні інноваційних програм і проектів, інтелектуальних продуктів, виробничого обладнання, процесів, режимів і здійснює контроль за їх відповідністю до чинних стандартів і технічних умов.
 8. Бере участь у контролі за раціональним використанням і охороною та відтворенням водних ресурсів.
 9. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог з охорони праці, визначає потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи природного середовища, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечує захист персоналу в разі їх виникнення.

III. Права

Гідротехнік-дослідник має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Гідротехнік-дослідник несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.