Кадрові документи Посадові інструкції Топ-менеджмент, керівництво

Заступник директора з питань роздрібної торгівлі

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 51,7 Кб)

I. Загальні положення

 1. Заступник директора з питань роздрібної торгівлі призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства.
 2. Заступник директора з питань роздрібної торгівлі безпосередньо підпорядковується директору підприємства.
 3. У своїй роботі заступник директора з питань роздрібної торгівлі керується:
  - Конституцією України,
  - нормативно-правовими і законодавчими актами України,
  - Кодексом законів про працю,
  - цією посадовою інструкцією.
 4. На посаду заступника директора з питань роздрібної торгівлі може бути призначений працівник з вищою економічною, юридичною, управлінською, технічною освітою і стажем роботи у відповідній галузі на керівних посадах не менше п’яти років.
 5. Заступник директора з питань роздрібної торгівлі повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні документи з управління якістю продукції;
  - організаційну структуру управління підприємством;
  - методи планування і підвищення якості та ефективності надання послуг;
  - вимоги і порядок ліцензування окремих видів господарської діяльності підприємства;
  - номенклатуру, перелік товарів якими торгує підприємство;
  - вимоги щодо організації збуту і порядок оформлення технічної документації на постачання і збуту готової продукції;
  - умови постачання, зберігання і відвантаження продукції підприємства;
  - основи законодавства про працю України;
  - основи менеджменту і маркетингу;
  - перелік відомостей що становлять комерційну таємницю підприємства;
  - перспективи технічного і соціального розвитку підприємства;
  - порядок розробки і затвердження планів господарсько-фінансової діяльності підприємства;
  - організацію фінансової роботи на підприємстві, матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування;
  - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
  - вимоги і порядок роботи з ПК, облік поточного товарообороту підприємства;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;
  - вимоги з охорони навколишнього середовища.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечувати дотримання обов’язкових з урахуванням спеціалізації діяльності магазинів вимог, встановлених державними стандартами, санітарними, протипожежними правилами.
 2. Організовувати, планувати, та координувати діяльність персоналу об’єктів роздрібної торгівлі.
 3. Забезпечувати своєчасність виконання підпорядкованими керівниками структурних підрозділів квартальних та річних планів.
 4. Здійснювати контроль за раціональним використанням матеріальних, фінансових та людських ресурсів.
 5. Вести переговори, що пов’язані з постачанням, замовленнями та реалізацією товарів в межах своєї компетенції.
 6. Аналізувати результати продажу, розробляти та впроваджувати заходи спрямовані на досягнення поставлених планів продаж.
 7. Подавати на розгляд директора підприємства пропозиції щодо призначення, переміщення та звільнення від займаних посад працівників (керівників) магазинів.
 8. Розробляти та впроваджувати необхідні методи стимулювання та мотивації персоналу роздрібних магазинів.
 9. Організовувати і контролювати роботу підзвітних структурних підрозділів.
 10. Організовувати проведення маркетингових досліджень на ринку товарів і послуг.
 11. Здійснювати контроль за виконанням плану реалізації продукції.
 12. Брати участь у розробці планів маркетингових досліджень.
 13. Розробляти поточні і перспективні плани з розширення торгівельної діяльності підприємства.
 14. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань поставки продукції для роздрібних магазинів (номенклатурою, кількістю, асортиментом, якістю, термінами, та іншими умовами поставки).
 15. Своєчасно подавати директору підприємства звіти відповідної форми про виконану роботу.
 16. Брати участь та ініціювати проведення планових та позапланових перевірок роботи свого відділу.
 17. Своєчасно подавати звіти директору підприємства про результати перевірок.

III. Права

Заступник директора з питань роздрібної торгівлі має право:

 1. Представляти підприємство на переговорах з партнерами, на нарадах, конференціях;
 2. Отримувати від керівників структурних підрозділів і виконавців необхідну для роботи інформацію;
 3. Готувати подання директору підприємства на прийняття, звільнення підлеглих працівників;
 4. Накладати адміністративні покарання, згідно кодексу законів про працю України на працівників свого відділу;
 5. Співпрацювати з керівниками свого рівня;
 6. Видавати накази і розпорядження в межах своєї компетенції;
 7. Вносити вищестоящому керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.

IV. Відповідальність

Заступник директора з питань роздрібної торгівлі несе відповідальність за:

 1. Якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків;
 2. Нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;
 3. Якісну роботу підпорядкованих йому підрозділів;
 4. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 5. Дотримання інструкцій і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.