Кадрові документи Посадові інструкції Топ-менеджмент, керівництво

Керуючий справами

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 52 Кб)

I. Загальні положення

 1. Керуючий справами безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Керуючий справами виконує вказівки ___.
 3. Керуючий справами заміняє ___.
 4. Керуючого справами заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України;
  - акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади та питань державної служби;
  - Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління;
  - організацію праці та управління;
  - сучасні методи управління персоналом;
  - законодавство про працю;
  - основи психології праці, економіки, фінансів;
  - правила ділового етикету;
  - правила охорони праці та протипожежного захисту;
  - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
  - ділову мову.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  - Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років.
  - Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, та ефективну взаємодію між структурними підрозділами органу виконавчої влади, територіальними управліннями та підвідомчими установами.
 2. Здійснює організацію діловодства, господарське, матеріально-технічне, автотранспортне та соціальне забезпечення діяльності відповідного органу виконавчої влади.
 3. Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.
 4. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах відповідного органу виконавчої влади, спрямовує роботу з цього питання у територіальних управліннях та підвідомчих установах.
 5. Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.
 6. Забезпечує формування планів засідання керівних органів виконавчої влади, контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва органів влади та їх своєчасне розсилання адресатам.
 7. Бере участь в організаційно-технічній підготовці засідань, нарад, які проводить керівник відповідного органу виконавчої влади.
 8. Контролює виконання структурними підрозділами рішень органів державної влади та керівництва органу виконавчої влади з питань, що знаходяться в його компетенції.
 9. Організовує виконання копіювально-розмножувальних робіт, підготовку та видання службових телефонних довідників, забезпечення ними працівників центрального апарату виконавчої влади, територіальних управлінь та підвідомчих установ; роботу з листами, заявами та скаргами громадян.
 10. Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення апарату та структурних підрозділів органу виконавчої влади.
 11. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем.
 12. Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень органу виконавчої влади; проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої території.
 13. Забезпечує проведення масових заходів за напрямами діяльності органу, відряджень.
 14. Здійснює розробку та подає на затвердження керівництву органу виконавчої влади проекти кошторису адміністративно-господарських витрат, сприяє забезпеченню фінансування органу та організовує діяльність фінансового підрозділу, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат.
 15. У межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, оцінює роботу структурних підрозділів; здійснює добір кадрів) на основі сучасних методів управління.

III. Права

Керуючий справами має право:

 1. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 4. За дорученням керівництва центрального органу виконавчої влади представляти міністерство, інший центральний орган виконавчої влади в інших органах виконавчої влади під час вирішення питань, що належать до його компетенції.

IV. Відповідальність

Керуючий справами несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.