Кадрові документи Посадові інструкції Топ-менеджмент, керівництво

Начальник управління у складі головного управління

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 59 Кб)

I. Загальні положення

 1. Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління виконує вказівки ___.
 3. Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління заміняє ___.
 4. Начальника управління у складі головного управління, відділу у складі управління заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України;
  - акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади;
  - Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних державних адміністрацій, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер економіки, практику застосування чинного законодавства;
  - основи державного управління та економіки;
  - основи права та ринку праці;
  - форми та методи роботи із засобами масової інформації;
  - правила ділового етикету;
  - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
  - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
  - державну мову на рівні ділового спілкування та застосування.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  - Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.
  - Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює керівництво діяльністю управління у складі головного управління, відділу у складі управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 2. Забезпечує виконання покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню, відділу.
 3. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління у складі головного управління, відділу у складі управління, керівників його структурних підрозділів, погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 4. Готує у межах своєї компетенції відповідні розпорядження, організує та контролює їх виконання.
 5. Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до компетенції управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 6. Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління, розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території тощо.
 7. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 8. Регулює роботу управління у складі головного управління, відділу у складі управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності управління, відділу.
 9. Контролює у межах своєї компетенції дотримання на підприємствах та організаціях чинного законодавства, рішень місцевої державної адміністрації, спрямованих на розвиток відповідних сфер економіки на даній території, аналізує стан та вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
 10. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на управління, відділ завдань, керуючись чинним законодавством.
 11. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління, а також готує за ними проекти відповідних рішень.
 12. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 13. Подає пропозиції керівництву головного управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.
 14. Забезпечує дотримання працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.
 15. Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.
 16. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

 

III. Права

Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління має право:

 1. За дорученням представляти управління у складі головного управління, відділ у складі управління у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.
 2. Організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень.
 3. У встановленому порядку готувати запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 4. Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.
 5. Залучати фахівців інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підвідомчих підприємств та організацій, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 6. Розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них.
 7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління та місцевої адміністрації в цілому.

IV. Відповідальність

Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.