Вживання російської небезпечне

Чому ми так вважаємо
Перейти на українську

Резюме от 17 марта 2023Файл

Тетяна

Менеджер з продажу

Возраст:
52 года
Город проживания:
Лозовая
Готов работать:
Лозовая, Харьков

Контактная информация

Соискатель указал эл. почту.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Загруженный файл

Версия для быстрого просмотра

Это резюме размещено в виде файла. Эта версия для быстрого просмотра может быть хуже, чем оригинал резюме.

‘ Заг
орськаТет
янаВолодимирі
вна

E-
mai
l
:tat
yana.
zagor
skay
a@ukr
.net
т
ел.
:
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

Мета:Працевлашту
вання напосадукері
вника/
заст
упникакері
вника
ві
дділення(ві
дді
лу)
.

Особист
ідані
:дат
анародження27червня1970.Розлу
чена

Досвідробот и:
Філі
яХаркі вськеобласнеу правлі
нняАТ" Ощадбанк"
Грудень2019-пот еперішні йчас
заві
дувачсект оруроздрі бногобізнесуТВБВ
Контрольвиконанняплановихпоказникі ввідді
леннязроздрібного
бі
знесу;якостіобслуговуванняклі єнті
в
Костянтинівсько-Дружківськеу правління
ГУДФСуДонецькі йобласт і травень2018—г рудень
2018рр.
Головнийдержавнийі нспект орсекторуорганізаційног
озабезпечення
Органі
заційнізаходи,конт рольщодозабезпеченняфу нкці
ональних
обов’
язківпідрозділі
ву правління,розподілелектронного
документообігууправління

АТ« УкрСиббанк» липень2017—
квітень2018рр.
ві
дді лення№315м.Кост янтинівкаДонецькаобласть
консу льтантфінансовий
Відкрит тя,обслуговування рахунків фізичних та юридичних осі б,
проведенняі дентифікаці
і,пі
дготовказарахуваннясоці
альних/пенсі
йних
виплат ,активнепросуваннят апродажбанківськихпродукті
в

Філі
яДонецькеобласнеу
правлі
ння
АТ«Ощадбанк» вересень
2016—червень2017рр.
ТВБВ№10004/ 063м.КостянтинівкаДонецькаобласт
ь
економіст
Відкрит
тя,обслугову
ванняраху нківфі
зичнихтаюридичнихосі
б,
проведенняідентифікаці
і
,продажпроду кті
вроздрі
бногобі
знесу

КостянтинівськаОДПІГУДФСуДонецькі йобласті
грудень2015—червень2016
рр.
Головнийдержавнийі нспекторвідділунаданняадміні
страт
ивних
послуг,
розг лядузверненьт азабезпеченнядост у
пудопублічної
і
нформаці їуправлі
нняреєст раціїплатникі
вт аелект
роннихсервісі
в;
Роботазiзверненнямиг ромадян

Головнийдержавнийревізор-і
нспект
орвідді
лупогашенняборгу
Виконуванняді
йщодост ягненняподат
ковоїзаборгованост
іфі
зичних
таюридичнихосі
б,подат
ковийкеру ючий

ПАТКБ« Приват Банк»,відді
лення« Правобережне»
м.КостянтинівкаДонецькаобласт ь вересень2011—
червень2015рр.
Спеціалістзобслу говуванняклієнті
в,економіст,
заступниккеру ючог
о
відді
ленням
Активнепросу ваннят апродажпроду ктівроздрі
бногобізнесу,
відкрит
тя,
обслугову вання рах ункі
в фізичних т а юридичних осіб,проведення
і
дент ифікаціі,
відкрит т
я/закритт
яопераці йног
однякаси, веденнянарад,
контроль за які стю обслуговування клієнт
ів,виконнання планових
показникі ввідділення

Квалі
фікаці
я

Освіта
ПВНЗ« Краматорськийекономі
ко-
гумані
тарнийі
нст
иту
т»- спеці
алі
стз
економікипі
дприємства

Іншінавичкитазнання
Англійська мова - зісловником;ПК - на рі внідосві
дченого
користувача (повний пакет програм MS Offi
ce,HTML,програмне
забезпеченнябанків)
;веденняелектронног
одоку
ментообі
гу

Краматорське ві
дділення ДонецькоїТоргово-
промисловоїпалат
и» -
квалі
фікаці
я«конторськийслужбовець(бу
хгалтер)
»

Особистіякості
Володію креат ивним мисленням, ві
дмі
нними аналі
тичними т
а
органі
заторськимиздібност
ями

Другие резюме этого кандидата

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Кандидаты в категории

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: