Вживання російської небезпечне

Чому ми так вважаємо
Перейти на українську
Наскільки ваша компанія готова брати на роботу ветеранів? Пройдіть опитування
Резюме от 6 марта 2024 Файл

Олеся

Аудитор, ревізор, помічник головного бухгалтера, економіст

Возраст:
40 лет
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.

Загруженный файл

Версия для быстрого просмотра

Это резюме размещено в виде файла. Эта версия для быстрого просмотра может быть хуже, чем оригинал резюме.

Зубок Олеся Петрiвна

Дата народження:. 24.09. 1 983р
сiмейний стан: незамiжня
Наявнiсть дiтей: не мае
Телефон мобiльний: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
E-mail: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
Адреса: м. Киiв
eKoHoMicTa, фiнансиста, помlчник
Щiль: отримання посади ревiзора, аудитора,
головного бухгалтера
освimа
PiBeHb освiти: молодший спецiалiст
Назва навч€шьного закладу: Киiвський фiнансово-економiчний коледж АкадемiI
державноi податковоТ слryжби УкраiЪи (м. Киiв)
Перiод навчання: з 1999 по 2002р
Сгrецiальнiсть: Фiнанси

PiBeHb освiти: спецiалiст
назва навччuIъного закJIаду: Чернiгiвський державний iнститут економiки i
управлiння (м. Чернiгiв)
Перiод навчання: з 2003 по 2006р
Спецiальнiсть: Спецiалiст з фiнансiв

березень 2023р - по mеперiшнiй час
з*^уппшк начш.ьнака слумсбч планування i анаlлiзу фiнансово , економiчноi
diяльносmi lepHcaBшozo спецiалiзованоZо пidпрuемсmва кItенmральне cepBicHe
пidпрuемсmво з експлуаmацii, вilновлення mа безпекu>>
обов'жкlt: складання фiнансових планiв, планiв викорисТаннЯ
бюджетних коштiв та програми робiт; звiтуваннrl щодо виконання фiнансового
плану, програми робiт; розробка розрахунку планових витрат та каJIЬКУЛЯЦii На
посJryги, що надаютъся пiдприемством; щомiсячних аналiз ДiяЛЬНОСТi
пiдприемства; пiдготовка пропозицii щодо оптимiзацii видаткiв та пiдвищення
ефективностi роботи Пiдприемства; аналiз касових та фактичних витрат
Пiдприемства; аналiз доходноТ частини пiдприемства в розрiзi ПОСЛУГ Та
контрагентiв та iнше.
лuсmопаd 2021р - люmай 2023о
начальнак вiddiлу fерilсавна ауdumорська слунсба YKpaiiHa, м. Кuiв
Обов'жкlt: органiзацiя та проведення ревiзii та державний аУДИТiВ
фiнансово-господарськоi дiяльностi державних пiдприемств та бЮДЖеТНИХ
установ; дотриманнrI законодавства пiд час складання фiнансових пЛанiв та ik
виконання; правильнiсть ведення бухгалтерського облiку та доСтОвiрнiСТЬ
фiнансовоi звiтностi; перевiрка кЕLлькуляцii собiвартостi ToBapiB, робiт, ПОСЛУГ;
проведення iнвентаризацii; перевiрка заробiтноi плати та |РОШОВОГО
внесення змiн та виконаЕня кошторисiв;
забезпеченIUI, правипъностi скJIаданIUI,
каса, пiдзвiт, законодавство
перевiрка доходiв та витрат державних пiлприемств,
капiталънi та поточнi ремонти
у сферi державних закупiвель, оренда примiщень,
та iнше.
zочdня 2014р вересень 2017р
-
ревiзор, duсmанцiйнu робоmа, ТоВ "Бiлорусь", Чернiziвська обласmь
та надання практичноi допомоги
працiвникам пiдприсмства; перевiрка норм списання ПММ, sJr, мlнераJlьнил
II1цу1, ЗЗР, мiнер€tльних
iнвентаризацiя; формування
дЬбр"u, KopMiB; перевiрКа первинноi докумснтацii;
норм виробiтку часу на роботи; забезпечення
собiваотостi: встановлення норм
собiвартостi;
правильностi ведення бухга-гlтерсъкого, складського та
tIодаткового облiку;
проведення rrереговорiв з контрагентами; складаннrI бiзнес-планiв.

Укра|iнu, м. KuiB
приймати участь та очолювати ревiзii фiнансово-
обов'жкl,t:
господарськоi дiяльностi державних пiдприемств та бюджетних установ;
планiв та Тх виконання;
дотримання законодавства пiд час скJIаданшI фiнансових
.rpu""rr""i"r" веденнЯ бухгалтерського обпiку та достовiрнiсть фiнансовоТ
звiтностi; перевiРка каJIькуляцii собiвартостi ToBapiB, робiт, lrослуг; проведення
^перевiрка
iнвентариruцii; заробiтнот плати та |рошового забезпечення,
.rpu""oi"ocTi скл адання) внесення змiн та виконання кошторисiв; перевiрка
законодавство у сферi
дЪходiВ та витрат держаВних пiдПриемстts, каса, пiдзвiт,
державних закупiвелъ, оренда примiщень, капiталънi та поточнi ремонти
та
iнше.
zочdень 2012о - zрчOень 2013р
ансовuй iнспекmор fepMcaBHa фiнансова iнспекцiя У
Чернiziвсu*iй обпосmi, м. Чернiziв (у сферi аzропромtлсловоZо комплексу)
обов'жкlt: проведення ревiзiй фiнансово-госпоДарськоi дiяльностi
елеватора, лiсгоспу, ветеринарна медицинц державноi карантинноi слryжби
вiдповiдно до програми ревiзiТ.
еrcовmень 2011р - zочdень 2012р
,tdOtny ппiнування doxodiB mа вI,Jконання мiсцевuх бюdмсеmiв,
"ooonunu*
Фiнансову управлiння Рiпкuнсько'i РДА, Рiпкu
обов'жкtl: аналiз бюджетних заIIитiв, аналiз соцiально-економiчних
ttок€tзникiв розвитку району, врахування ix пiд час складання бюджету району;
визначення TepMiHiB подачi бюджетних заrrитiв; протягом бюджетного перiоду
проведення аналiзу виконання бюджетiв та пошуку резервiв; пiдготовка
висновкiв про зменшення або збiльшення бюджету сiльських та селищних рад
на поточний pik; забезпечення надходжень доходiв до районного та мiсцевих
бюджетiв; розгляд звiтiв про виконання мiсцевих бюджетiв; пiдготовка та
надання пропозицiй про доцiльнiсть запровадження на територii району
мiсцевиХ податкiВ, зборlв, а такоЖ пiльг; проведення прогнозних розрахункiв
аналiзУ економiЧногО i бi"u".ового стану пiдприемств, установ, органiзацiй,
на територii району, тенденцiй i динамiки розвитку рiзних форм
розташованих

Рiпкч (непрямi поdаmкu)
обов'жк,l,t: робота з непРямимИ податками; KaMepaJIbItl та
податкових декпарацiiт та звiтiв; проведеншI
документальнi невиiзнi перевiрки
звiтнiстю з фiнансовою, робота
зустрiчни" rr.р."iрок; спiвЬru"п.""" податковоi
свiдоцтва платникiв пдв;
з первинною цокументацiею; в_идача та анулювання
проведення пдв; розгляд скарг ппатникiв; занесенн" дly},
.rЪдurоо"оТ звiтнОстi платНикiв дО базЦ дрМ
"rо_'*ооування <Бест-Звiт>>; надання консуJIьтацl1

та IIроведення ceMiHapiB з платниками податкiв щодо змiн
в податковому
законодавствi.

районi, Рiпка
обов'жкl,t: обслуговування бюджетних установ з питань
проведення
ними видаткiв; перевiрка правильностi оформлення платiжних доручень,
акти виконаних
наявнiсть та вiдпоuiднiсть первинним документам (рахунки,
правильностi оформлення та цiльового
|обiт, aBaHcoBi звiти, договори з питань HapaxyBaHH,I та
Ъ"оор""rання бюджетних коштiв); перевiрка правилъностi
утриманнrI BHecKiB iз зарплати; перевiр*u
*о-rорисiв, aKTiB виконаних робiт,
'гфпi" забудови, дефектних aKTiB, договорiв щодо правиJIьнiсть оформлення та
цiльовим використаннrIм бюджетних коштiв на капiтальнi видатки,
реконструкцiю, будiвництво, газифiкацiю; перевiрка документацii
по
проведеНню тендерi" придбанНя ToBapiB, наданнЯ послуГ та виконання робiт;
"u
занесенНя кошторисiв, розписiв та планiв асигнУвань, проведенн,I проплат
в
межаХ бюджетниХ асигIIуванЬ череЗ АрМ (казнa>) та АРМ <<Клiснт-Банк>>;
обробка та формування виписок клiснтiв; перевiрка та проведеннrI висновкiв
дрм <Клiент_Баню> на повернення помилково сплачених податкiв i
".р".
збьрiв; вiдкриття paxyHkiB; проведення взаеморозрахункiв мiж товариствами та
держбюд*"iоr; ,riдiоrо"оu мiсячних, квартЕtльних та рiчних звiтiв по
надходженню до мiсцевих та держбюджету; проведеннrI iнвентаризацii ОЗ;
перевiрка звiтностi по дебiторськiй i кредиторськiй заборгованостi; складаннrI
балансу; ведення облiку ОЗ.

одлткрЕL
Володiння ПК: програмнi продукти,
Ступiнь володiнн": Ъrr."rr.ний користувач MS Office (MS Wоrd, MS Excel, MS
ДсЪеss) IHTepHeT (MS Ехрlоrеr, Outlook Express, Ореrа), дрм <<Бест-Звiт>>,
АрМ <Клiент-Банк)), Медок, tc-8 (працювала в режимi перегляду), робота з
оргтехнiкою
Можливiсть вiдрядженъ на новiй роботi: Так.
особистi якостi: високий piBeHb самоорганiзацii
i самодисциплiни, аналiтичне
мислення, креативнiстъ, вмiння працювати
як у коле]:i":т_]
з в екстрених ситуацiях, творчо :?:"л':УТ,
пlдхожу до
здатнiстъ .rrpu"n"rrcb роботою
вчусъ,
БД-"""" .rробл"м, пунктуальнiсть, вiдповiдальнiстъ, швидко
високий piBeHb матерiалъного
гоповна мотивацiя'" pooori _ це цiкава сфера та
заохочення

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: