Індустрія моди, модельно-хореографічна студія

Галузь:
Шоу-бізнес, мистецтво
Розмір компанії:
менше 10 співробітників
Контактна особа:
Іванова Олена Олександрівна
Телефон:
0502342931

Мо­дель­на студія «Індустрія мо­ди», що діє в Бу­дин­ку твор­чості Го­лосіївсь­ко­го району, пра­цює за своєю прог­ра­мою з ес­те­тич­но­го ви­хован­ня «Індустрія мо­ди». Ви­хованці гурт­ка — діти, що мис­лять аван­гард­но в га­лузі мо­ди і сце­ни.Ме­та кур­су — роз­ви­нути ес­те­тич­ний смак ди­тини, ви­хова­ти цей смак на кра­щих взірцях мо­дель­но­го і ест­рад­но­го мис­тецт­ва, до­помог­ти ди­тині бу­ти стиль­ною і аван­гард­ною, до­сяг­ти ви­соких осо­бис­тих по­каз­ників.Але під час ро­боти з діть­ми за цією прог­ра­мою постій­но ви­ника­ла пот­ре­бави­корис­тання інших ест­рад­них жанрів: скла­дан­ня те­матич­них кон­церт­них прог­рам з по­казів ко­лекцій, хо­ре­ог­рафічних но­мерів і ест­рад­них пісень; пос­та­нов­ка по­казівко­лекцій з еле­мен­та­ми хо­ре­ог­рафії, пос­та­нов­ка ест­рад­них но­мерів зі співа­ком ітан­цю­рями та ін. І най­частіше в хо­ре­ог­рафічних і ест­рад­них но­мерах прий­ма­ли участь ті ж діти, що й в по­казах ко­лекцій. А вміння кра­сиво ру­хатись і віль­нопо­води­тись на сцені прос­то не­обхідне співа­кам і ве­дучим.

Зараз розміщених вакансій немає.

Нові вакансії цієї компанії ел. поштою