АВА, ТзОВ

Проверено 
Отрасль:
Транспорт, логистика
Контактное лицо:
Віталій

ТзОВ «АВА» було засноване у 1992 році. Як товариство з обмеженою діяльністю, яке має статутні фонди, які поділені на частки, розміри яких визначаються установчими документами. Товариства з обмеженою відповідальністю утворюють статутні фонди за рахунок коштів учасників, число яких, як правило, невелике і наперед відоме.

На підприємстві ТзОВ «АВА» загалом працює 25 чоловік. Під організаційною структурою управління слід розуміти впорядковану сукупність органів (підрозділів), які дозволяють управляти організацією та її взаємовідносинами. Ці органи призначені використовувати всі функції управління.

Управління ТзОВ здійснюється за допомогою системи органів, які формують учасники товариства. Функції з управління товариством поділяються між його органами:

— вищим — зборами учасників;

— виконавчим — дирекцією (директором);

— контролюючим — ревізійною комісією.

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників, що складаються з учасників або призначених ними представників. До компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:

— визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

— внесення змін до статуту товариства;

— обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;

— затвердження річних результатів діяльності товариства, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку;

— створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;

— винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;

— затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення його організаційної структури;

— встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

— вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

— виключення учасника з товариства;

— визначення умов оплати праці посадових осіб товариства;

— затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті товариства;

— прийняття рішення про припинення діяльності товариства.

Статутом товариства до компетенції зборів учасників можуть бути віднесені й інші питання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників товариства.

Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше як 2 рази на рік, якщо інше не передбачено установчими документами. Такі збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш як 60% голосів.

Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа у кількості не менше трьох осіб. Її діяльність регламентовано ст. 63 Закону України «Про господарські товариства».

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте