Резюме від 5 грудня 2019

Курнат Людмила

Керівник компанії

Повна зайнятість.

Вік:
51 рік
Місто:
Київ

Контактна інформація

Шукач вказав ел. пошту.

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

Голова Ліквідаційної комісії

з 01.2017 по 09.2017 (8 місяців)
ПАТ "ФІНАНС БАНК", Київ (Банк)

Керівництво роботою банку, який знаходиться у стані ліквідації за рішенням власників, виконання функцій Наглядової ради, Правління та Голови Правління банку, керівництво Ліквідаційною комісією банку:
•управління та розпорядження майном банку, забезпечення його схоронності, проведення його інвентаризації та оцінки за всіма статтями балансу;
•аналіз фінансового стану банку, формування ліквідаційної маси, складання та затвердження ліквідаційного балансу;
•ведення реєстру вимог кредиторів, забезпечення їх задоволення у відповідності до діючого законодавства;
•проведення заходів направлених на пошук, виявлення та повернення майна банку, що знаходиться у третіх осіб;
•пред’явлення третім особам вимог по поверненню банку сум дебіторської заборгованості, проведення заходів по їх поверненню, подання до суду заяв про визнання недійсними угод (договорів);
•визначення майна, яке залишиться після задоволення вимог кредиторів, та передача його акціонерам банку;
•передача до архівних установ на зберігання документів, що підлягають обов’язковому зберіганню;
•работа с персоналом;
•здійснення постійної комунікації з НБУ з питань порядку проведення ліквідації.

Радник Голови Правління з питань операційної діяльності

з 12.2015 по 05.2016 (5 місяців)
АКБ "Новий", Київ (Банк)

•аналіз рівня ефективності роботи підрозділів з питань операційної діяльності та надання рекомендацій щодо його підвищення;
•розробка та подання пропозицій щодо стратегії діяльності підрозділів з операційних питань та дотриманню єдиних методологічних засад операційної діяльності Банку;
•надання методологічної допомоги підрозділам Банку з питань операційної діяльності;
•участь у розробці внутрішніх нормативних документів, що регламентують питання операційної діяльності Банку;
•оцінка виконання працівниками Банку рішень і доручень керівництва Банку з питань операційної діяльності.

Перший заступник Голови Правління

з 03.2006 по 02.2013 (6 років 11 місяців)
ПАТ "Інтеграл-банк", Київ (Банк)

•виконання обов’язків Голови Правления банку за його відсутності;
•координація работи Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії;
•організація роботи Загальних зборів акціонерів, работа з акціонерами;
•участь в роботі кредитного та інвестиційного комітетів, контроль роботи тарифного комітету;
•курирування роботи підрозділів банку: операційне управління (корпоративний блок); управління обслуговування приватних осіб (в т.ч. відділ платіжних систем та карткових рахунків); управління бухгалтерського обліку та звітності (в т.ч. відділ бюджетного планування); відділ валютного контролю; відділ торгівлі цінними паперами; управління депозитарної діяльності; каса; відділ інформаційних технологій; загальний відділ; адміністративно-господарський відділ;
•управління поточною діяльністю та кадровою політикою банка: видання наказів та розпоряджень з питань основної діяльності банку, його філій та відділень; приймання/звільнення співробітників банку; встановлення форми, системи та порядку оплати праці співробітників банку, визначення розміру їх заробітної плати; побудова організаційної структури банку; затвердження штатного розкладу банку, його філій та відділень; затвердження посадових інструкцій співробітників банку та його відділень, прийняття локальних актів банку;
•координація та контроль розробки стратегії діяльності банку, політик (облікова, управління активами та пасивами, інвестиційна, управління ризиками) та методик проведення банківських операцій, розробки та впровадження процедур і регламентів операційної діяльності, розробки банківських продуктів;
•участь у побудові регіональної мережі банку, підготовка реєстраційних документів;
•курирування процедури розміщення акцій банку, підготовка проспекту емісії акцій банку, взаємодія з НБУ та НКЦПФР;
•контроль процедури присвоєння та оновлення кредитного рейтингу банку.

Головний бухгалтер

з 07.1997 по 03.2006 (8 років 8 місяців)
ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" ПКФ, Київ (Банк)

•організація та контроль бухгалтерського та податкового обліку, забезпечення дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського та податкового обліку, ведення позасистемного обліку;
•організація та контроль підготовки і подання фінансової та статистичної звітності, в тому числі річної згідно МСФЗ;
•оперативний контроль обліково-операційної діяльності та перевірка стану бухгалтерського обліку підрозділів, надання їм консультацій, роз’яснень та методологічної допомоги з питань бухгалтерського та податкового обліку, контролю та звітності, організація послідуючого контролю;
•забезпечення та контроль своєчасної сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством;
•відкриття рахунків в ОДБ, ведення книги відкритих рахунків;
•звірка і контроль даних аналітичного та синтетичного обліку за внутрішньобанківськими операціями, проведення щоденної звірки відповідності оборотів за балансом сумі сформованих меморіальних документів дня, підписання балансу, меморіальних та касових документів дня;
•контроль та підписання ЕЦП сеансів міжбанківських та внутрішньосистемних платежів, їх відправка;
•контроль дотримання норм резервування коррахунку, прийняття рішень з перерозподілу вільних ресурсів;
•контроль фінансового результату діяльності та дотримання економічних нормативів, надання інформації керівництву банка, ведення управлінського обліку;
•проведення аналізу можливостей удосконалення автоматизації банківських операцій та їх контролю;
•розподіл фонду заробітної плати між підрозділами, подання пропозицій та розподіл фонду преміювання;
•організація роботи відділу бухгалтерського обліку та звітності: розробка положення про відділ, посадових інструкцій співробітників відділу, графіку відпусток, складання номенклатури справ та описів по відділу для зберігання їх в архіві;
•супроводження перевірок контролюючими органами, підготовка та надання документів для проведення перевірок внутрішніми та зовнішніми аудиторами;
•контроль проведення щорічної інвентаризації;
•участь в роботі кредитної комісії, комісії по випробувальним термінам;
•надання консультацій потенційним та діючим клієнтам за послугами, що надаються банком.

Заступник головного бухгалтера / Провідний спеціаліст бухгалтерії

з 06.1996 по 07.1997 (1 рік 1 місяць)
ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" ПКФ, Київ (Банк)

•виконання обов’язків головного бухгалтера за його відсутності;
•відкриття рахунків в ОДБ, ведення книги відкритих рахунків;
•контроль та підписання ЕЦП сеансів міжбанківських та внутрішньосистемних платежів, їх відправка;
•ведення бухгалтерського обліку та звітності за внутрішньобанківськими операціями: нарахування заробітної плати, нарахування, утримання та перерахування податків та зборів, складання звітності та подання її до податкової інспекції, фондів; облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей; розрахунки з постачальниками за господарськими договорами;
•супроводження перевірок податковою інспекцією, підготовка та надання документів іншим контролюючим органам для проведення перевірок.

Провідний бухгалтер / Бухгалтер

з 09.1995 по 06.1996 (9 місяців)
АК "Торгово-промисловий банк", Київ (Банк)

•ведення бухгалтерського обліку та звітності за внутрішньобанківськими операціями: нарахування заробітної плати, нарахування, утримання та перерахування податків та зборів, складання звітності та подання її до податкової інспекції, фондів; облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей; розрахунки з постачальниками за господарськими договорами банку; облік видатків на відрядження, представницьких витрат.

Спеціаліст 1-ої категорії (старший бухгалтер) / Спеціаліст (бухгалтер)

з 08.1990 по 09.1995 (5 років 1 місяць)
Товариство культурних зв’язків з українцями за кордоном. Товариство “Україна”, Київ (Бюджетна організація)

•ведення бухгалтерського обліку та звітності за операціями: нарахування заробітної плати та гонорарів, нарахування, утримання та перерахування податків та зборів, складання звітності та подання її до податкової інспекції, фондів; облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей; розрахунки з постачальниками за господарськими договорами товариства; інвентаризація; облік видатків на відрядження, представницьких витрат.


Освіта

Київський інститут народного господарства ім. Коротченка

Факультет “планово-економічний”, спеціальність “економічне та соціальне планування”, кваліфікація “економіст”, Київ
Вища, з 09.1985 по 07.1990 (4 роки 10 місяців)


Додаткова освіта

  • Український інститут розвитку ФР КНЕУ, курс “Торгівля ЦП”, спеціальність “професійна діяльність з ЦП в Україні – Торгівля ЦП" (2012, 2 місяці)
  • Український інститут розвитку ФР КНЕУ, курс “Депозитарна діяльність”, спеціальність “професійна діяльність з ЦП в Україні - Депо (2012, 2 місяці)
  • Школа англійської мови “English Prime”, курс “English as a Second Language: Intermediate: Level Two”. (2014-2015, 12 місяців)

Професійні та інші навички

Навички роботи з комп’ютером
рівень володіння комп’ютером: впевнений користувач; знання офісних програм та додатків, банківських програм: АБС СКРУДЖ 3, САБ Мебіус, АБС Б2.


Знання мов

  • Українська — вільно
  • Російська — вільно
  • Англійська — середній

Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Усі схожі резюме


Резюме за містами

Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: