Резюме від 9 березня 2023

Юлия

Спеціаліст з обліку, 10 000 грн

Зайнятість:
Повна зайнятість.
Вік:
42 роки
Місто:
Нікополь

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

Руководитель отделения

з 06.2005 по 03.2021 (15 років 9 місяців)
ПАО ПРИВАТБАНК, Никополь (Фінанси, банки, страхування)

Руководство подразделением, обучение и контроль за работой сотрудников . Привлечение и обслуживание юр. и физ. лиц.


Освіта

Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности

Финансы, Никополь
Вища, з 2002 по 2005 (2 роки 8 місяців)


Знання мов

Українська — вільно


Додаткова інформація

Персональні
дані
:

ПІБ:СолошенкоЮлі яАнат олії
вна
Датанародження: 20.08.
1980
Адреса:м.Ні кополь,вул.50рокі вНЗФ, б.
2/3,
кв.54
Дніпропетровськаобл. ,Україна.
Телeфони: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Email:
jul
ij
[email protected] l
.com

Ключоваі
нформаці
я:

• 15-рі
чнийдосвідроботиунапрямкуроздрі бноготакорпорат ивног обізнесу
убанківські
йсфері;
• Практичнінавичкизпошу ку,
адапт аці
ї,навчаннятамот иваці їперсоналу ;
• умінняоргані
зовуватитааналізувативиробничі процеси;
• навичкиробот изведенняпереговорівт аукладаннядог оворі вз
корпоративнимиклієнтаминавесьспект рбанківськихпослу г;
• умінняпоєднуватиусобіякостідосвідченогокерівникат аспеці алі
стаз
продажу ;
• умінняшвидкот аадекватнореагуватиускладнихт аконфлі кт них
ситуаці
ях;
• умінняадаптуватисядозмінтапрацюват иурежимі постійнихі нновацій.

Досві
дробот и:
2020- 2021–декрет наві дпустка.
2018- 2020–кері вникві дділенняПАТ КБ« Приват Банк».
2015- 2018–декрет наві дпустка.
2008- 2015– кері вникві дділенняпрові днийменеджерзобслу г
ову вання
фізичнихт аюридичнихосі буПАТ КБ« Приват Банк» .
Фу нкціональні обов’ язки:
Навчання спі вробі т ників т а конт роль за виконанням обов’ язків.
Дот риманняплановихнормат иві в.
Розширення клі єнт ської бази корпорат ивних клі єнтів. Відкрит тя т а
су провід раху нків клі єнтів.Кредит ування,збі р доку ментів,пі дготовка
дог оворі в,супровіду год.
Розширення мережі POS- термі налів, наповнення ї х додат ковими
фу нкціями ( кредит у ванняфі зичнихосі б" Оплат ачаст инами" ," Мит тєва
розст рочка"т ощо) .
Робот аіззалу ченнянаобслу г ованняОСББ,кредит уваннязадержавною
прог рамою компенсаці їчаст ини кредит у( утеплення т а част кова
модерні зація будинкі вт а прибу динкових т ериторій).Повний аналі з
резу льтат ивностіробот ивсі хнапрямкі ввиконанняплановихпоказникі в.
2008–2008–менеджерзбанкі вського обслу говуванняфі зичних осі б,
бізнесу" Іпотечнекридит ування"уПАТ КБ« Приват Банк».
Фу нкціональні обов’ язки:
Залу ченняклі єнт і
вдо кредит ування, обробкаі нформаці їзку півлі
-продажу
неру хомост ів мі ст і.Робот а з рі єлторськими аг енці
ями ,оці нка
неру хомост і,співпрацяз нот аріусами.Пі дг отовкакредит нихдог оворів,
супрові ду год до ї х завершення.Подальший конт роль за у годами,
перест раху вання,пі дг отовкадоку мент і
вуразінаст анняст раховоїподі ї
.
Конт рользасвоєчасним пог ашенням щомі сячнихплат ежівзкредит них
угод.
2006–2008–менеджерзобслу г
овуванняфі зичнихосі б,економістуПАТ
КБ« Приват Банк» .
Фу нкціональні обов’ язки:
Обслу говуванняфі зичнихосі б.Продаж банкі вськихпроду ктів,
роботаз
клієнтопот оком.Залу ченняновихклі єнті
в, робот азклієнт ськоюбазою.
Впровадженняновихбанкі вськихпродукт і
в.
2005–2006–касир- операці оні
ствПАТКБ« Приват Банк».
Фу нкціональні обов’ язки:
Обслу говуванняфі зичнихт аюридичнихклі єнт і
вукасі ві
дді лення,
прийом
плат ежівт авиру чки, обмінвалют ,і
нкасація.
2002–2005–менеджер- експертзоці нкикошт овнихмет алів.ЛомбардПП
"Гема" .
Фу нкціональні обов’ язки:
Залу чення, обслугову ванняфі зичнихосіб.Оці нка,прийомпі дзаставу
кошт овнихмет алів.Оформленнякредит ниху г од.Ведення розраху нково-
касовоїкниг ит аіншийоблі ккошт овностей.
1998–2002–реалі зат орпродовольчихт оварі в.
Фу нкціональні обов’ язки:
Обслу говуванняпоку пців,продажпродовольчихт оварів,ведення
обліковоїдоку мент ації.

Освіта:
вища
2002–2005–Державнийі нстит
утпідготовкит аперепі
дгот
овкикадрі
в
промисловості,
дипломспеці алі
ста:
економі стзфінансі
в.
1997–1999–Криворі зькийкомерційнийт ехні
кум,молодшийспеці
алі
ст:
т
оварознавецькомерційної
діяльності
.

Володі
ннямовами: _
- російська–високий;
- українська–високий;
- англійська–зісловником.

Особистісніякост і
:
• ві
дпові дальні сть;
• вмі нняпрацюват иукоманді;
• наполег ливіст ь;
• високийрі веньсамоорг ані
зації
;
• адапт ивністьдоновихробочиху мов;
• кому нікабельні сть;
• любовдосаморозвит ку
;
• стресост і
йкіст ь;
• цілеспрямовані сть;
• пункт уальність;
• опт имістичнест авленнядожиття.

Додат
кові
дані
:

-досві
дченийкорист
увачПК
-воді
йськепосві
дченнякат
егорі
їB,особист
ийавт
омобі
ль


Схожі кандидати

Усі схожі кандидати


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: